Město Boží


Co je to Mystické Město Boží?
Úvod – VznikO autorce – ObsahSchválení – Ke čtení

 

Mystickým městem Božím je míněna duše Marie Matky Boží, ve které přebývá Bůh. Celé dílo (Mystické město Boží) je vlastně životopisem Panny Marie a tím i Svaté rodiny.

Velkým ctitelem autorky tohoto díla byl také svatý a obecně respektovaný papež Jan Pavel II., který dal podnět k zahájení procesu jejího blahořečení.

Narození a význam autorky předpověděla už španělská mystička a první žena s titulem učitelka církve, svatá Terezie z Avily, když v Agredě pronesla prorocká slova: „Agreda, tato Boží zahrada, přinese svaté církvi voňavou růži.“ Marie z Agredy také patří k více než 250 příslušníkům naší církve, jejichž těla po smrti nepodléhají zkáze.

„Já jsem se s tímto dílem setkal zcela náhodou díky filmu, který mi půjčil jeden z našich otců Pallotinů. Ve filmu mě zaujalo velké množství odkazů na Marii z Agredy a Mystické město Boží. Objednal jsem si pak u Matice Cyrilometodějské CD se všemi díly. Protože mě obzvlášť zajímalo dění kolem ukřižování, začal jsem číst nejdřív třetí svazek. Zjistil jsem, že i když jsem chodil do náboženství a pak několik desítek let do kostela na mše (je mi přes 50 let), že toho mnoho nevím.“

Josef Tuček

Převzato: http://www.mysticke-mesto-bozi.cz/


Úvod

 

Těmito stránkami vám chceme doporučit k četbě velice pozoruhodné dílo – zjevený životopis Panny Marie, ale ještě než se dostaneme k samotnému dílu, kdy a jak vzniklo, kdo jej schválil a co je obsahem, přijměte na úvod pár vět k mariánské úctě…
Často slýcháváme o Panně Marii v promluvách, často nám ze všech stran doporučují, že se k ní máme přimlouvat a ji ctít. Možná se někteří ptají proč nebo jaký je důvod se obracet na Marii, když máme Krista? V čem je Maria tak výjimečná a v čem tak nutná k mé víře? Někteří zase, ač se sebevíc snaží, nedokážou si vytvořit s Marií vztah jako je mezi dítětem a matkou. Když čteme různé texty o této Královně nebes, stejně nám tuto nedostižnou Pannu nic nepřiblíží a kázání o jejích ctnostech a dobrotě nejsou dostatečná, aby vypovídala nebo popisovala celou osobu této neobyčejné Ženy a my se do ní mohli okamžitě zamilovat, a mít k Ní dětinskou důvěru.

Proč tedy mariánská úcta? K čemu nám dal Ježíš Pannu Marii? Na tyto a podobné otázky neodpovídají dokonale žádná zjevení ani kázání. Abychom pochopili význam Marie, musíme nejen pochopit mnohá tajemství, která ustanovila Boží Trojice, ale projít životem této neobyčejné Ženy od narození až do konce. Ale kdo by Ji byl schopen popsat? Kdo viděl do nitra Mariiny duše, aby vyjádřil tyto pohnutky jejího Srdce, které otřásaly nebem a peklem? Nikdo by nebyl schopen sepsat tyto události a svatost Matky Boží, aniž by nebyl inspirován samotným nebem, aniž by mu to nebylo diktováno samotnou Marií… A protože nevýslovná Boží prozřetelnost neuchovává těchto pokladů, které mohou povzbudit mnohá srdce, jen pro sebe, tak je vylévá na lidstvo, aby čerpalo z pramene, který vytéká z Neposkvrněného srdce Panny Marie, Matky Boží. Proto za tento pramen můžeme právem považovat Její životopis, který nevyšel z lidské mysli a ani by nemohl, protože popisuje nepopsatelné, zjevuje nepochopitelné.

„Po přečetní tohoto životopisu se často rmoutím nad nedostatkem slov a špatných představ o Panně Marii, když o ní někdo, byť v dobré víře, promlouvá. Rád bych, aby každý poznal tuto nekonečnou Studnici, do které se může neustále vlévat Kristova láska a čím víc tak Kristus činí, tím více se studnice prohlubuje. Zatím co my se po každé kapce hned zasypáváme pískem. Proto je třeba, abychom poznávali život Panny Marie a učili se od ní jako děti od své matky.“

AK-

Proč číst Město Boží? Kdybychom nebyli oslovováni příkladem svatých, vytrvalým ponaučováním našich bližních a vedením našich kněží, jistě by naše víra úplně vychladla.
Toho si je vědom i Bůh a proto nám posílá Pannu Marii, která neříká nic nového, ba naopak opakuje stále to samé, přesto ale kdyby se tak nedělo, mnoho duší by se nemuselo obrátit. Proto, aby člověk dosáhl dokonalosti, musí se plně spojit s Bohem, ale často nevíme jak na to. Proto se obracíme na svaté, na jejich příkladný a řádný život. Kdosi řekl „svatí jsou vitráže, skrze něž prozařuje Kristovo světlo“, a tak svatí nám vlastně připomínají to, co konal Kristus. Je mnoho svatých, jejichž život bylo zřetelné Boží vyvolení, které mělo účelně vzbudit u ostatních duší lítost a obrácení.

Svatý Ignác z Loyoly se obrátil kvůli tomu, že z dlouhé chvíle četl životopisy svatých. A tak my se máme pokoušet následovat svaté, protože oni jsou jakým si zpřítomněním Krista v dnešní době a důkazem, že Ježíš není případem minulosti, ale přítomnosti.

Životopis Panny Marie je proto nadevšechny životopisy svatých. Přetéká nejen nespočetnými příklady lásky, pokory a služby druhým, kterými nás zasahuje až do hloubi srdce, ale svou čistotou a až sladkou mluvou nás staví před čisté zrcadlo, ve kterém vidíme svou bídnou duši ve srovnání s velikosti Boží Trojice. Někteří si téměř zacpávali uši a srdce, protože plni záliby v hříchu nebyli schopni snést těch sladkých a něžných projevů svatosti, kterých čteme v tomto díle. Tento příklad nás vede k pokání, zamyšlení a touze po svatosti. Vede nás k rozjímání nad životem nejen Svaté rodiny, ale i Církve.

V dnešní době povstalo mnoho falešných učitelů a to i z našeho středu. Mnoho lidí je plných zmatku. Počet duší, které věrně poznávají  dvoutisíciletou nauku, klesá. Ze všech stran útočí na svatou Církev nespočet zlých jazyků, které haní Kristovu Církev a slabé ovečky nabádají k hříchu. Někteří považují odvěké praktiky Církve jako nepotřebné, zastaralé nebo bludné. Tento životopis nejen že potvrzuje autentičnost Kristovy Církve, ale i celou posvátnou Tradici, všechny svátosti a apoštolský úřad. Tento životopis popírá všechny minulé, přítomné i budoucí bludy a hereze. Dává čtenáři na srozuměnou a do souvislosti události Písma tam, kde si zdánlivě protiřečí. Ukazuje celý smysl dějin lidstva a důvod bytí člověka. Odkrývá duchovní bojiště, kde vychází na světlo Zlo, které je mnohým očím skryto pod rouškou lsti. Všechny podvody a triky Svůdce jsou zde před našima očima potřeny a Marií rozdrceny. Tak to bude i na konci časů, protože její Neposkvrněné Srdce zvítězí![/su_column][/su_row]

„Když nebudeme jmenovat knihu knih – Písmo svaté, tak tento nebeský spis je tou nejkrásnější a můžeme říci i nejpřínosnější knihou vůbec, jelikož popisuje ty události, které mají na lidstvo nemalý účinek a to je Kristovo vykupitelské dílo za pomoci Panny Marie, nejkrásnějšího a nejvznešenějšího tvora, jakého Bůh kdy učinil. Když jsem začal tyto spisy číst, byl důvod jediný – a to synovská láska k Panně Marii. Nikdy mě tak nic nepřiblížilo k poznání Pána a naší Paní jako toto dílo. Pokora a ctnosti Matky Boží, jsou tak veliké, že mi několikrát vyhrkly slzy nad naší nemožností a hříšností. Maria se absolutně ponořila a utápěla v Boží vůli a plnila Boží srdce rozkoší, jelikož plnila všechna Boží přání. Vykonala pro lidstvo tolik zásluh, že už jen toto dosvědčuje její mateřství vůči lidem. Když si člověk přečte, co Maria obětovala, jak se zapírala, trpěla, bojovala proti démonům, a jak se přimlouvala za každého hříšníka, už nikdo nebude namítat a okrádat ji o už dávno přidělené tituly a pocty. Nemám slov, popsal bych mnoho stran, abych vás, přesvědčil, abyste počali tyto spisy číst, protože vím, že je to výtah na místo schodů k poznání dokonalosti a o to mi také jde při šíření tohoto díla.“

Antonín Krejzar – propagátor díla

Velkým ctitelem autorky tohoto díla byl také obecně respektovaný papež sv. Jan Pavel II., který dal podnět k zahájení procesu jejího blahořečení.

Immaculata 1/2010 č.107 – str. 10

O sv. Vincenci Pallottim, který říkal, že je život příliš krátký na to, abychom mohli číst dobré knihy, a že je nutné číst jen ty nejlepší, bylo napsáno: „Pokud to jen bylo možné, každý den čítával jednu kapitolu z knihy „Mystické město Boží“ ctihodné Marie z Agredy. Tuto knihu poznal a velmi si jí vážil už v době semináře. Bral ji s sebou, když cestoval, a měl z ní velký užitek. Četbu této knihy také doporučoval ostatním se zdůrazněním, že velice pomáhá prohloubení úcty k nejsvětější Panně Marii a prohlubuje ducha pokory, i když zjevení nebyla ještě oficiálně uznaná Apoštolským stolcem. Při četbě se sám nořil hlavně do asketických rozjímání spojených se zjeveními.“

M. Morawská, ZAK Ecclesia, Varšava

„Mystické Město Boží ct. Marie z Agredy je jednou z mála knih, které jsem mimo Písmo svaté četl vícekrát. Prvně jsem ji, myslím, četl ve slovenštině, byl to nacyklostylovaný samizdat. Dojem byl úžasný – kde jinde se člověk dozví tolik o životě Panny Marie jako v této knize? Pak byl k sehnání reprint v češtině, původně vydaný českými benediktiny v Americe. Matice cyrilometodějská vydala knihu před několika lety znovu. Nemohu než doporučit její četbu každému, kdo miluje naši nebeskou Matku Pannu Marii a chce sní a skrze ni nalézt jejího Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a okusit její lásku, kterou má ke všem svým dětem…“

Petr Lutka – český písničkář

„Já jsem se s tímto dílem setkal zcela náhodou díky filmu, který mi půjčil jeden z našich otců Pallotinů. Ve filmu mě zaujalo velké množství odkazů na Marii z Agredy a Mystické město Boží. Objednal jsem si pak u Matice Cyrilometodějské CD se všemi díly. Protože mě obzvlášť zajímalo dění kolem ukřižování, začal jsem číst nejdřív třetí svazek. Zjistil jsem, že i když jsem chodil do náboženství a pak několik desítek let do kostela na mše (je mi přes 50 let), že toho mnoho nevím.“

*

„Tato kniha zcela zásadně změnila můj vztah k Matce Boží Panně Marii. Vždycky jsem v kostele slýchával, že bychom měli mít Matku Boží v úctě, ale do přečtení tohoto díla jsem vůbec netušil, jak velký byl její podíl na spáse lidstva. Do té doby to pro mě byla „jen žena, která na svět přivedla Krista.“ Myslím si, že dobře podložená Mariánská úcta by měla být jedním ze zásadních bodů, které by nás katolíky měly odlišovat od ostatních křesťanů. Jsou sice mezi námi katolíci, kteří Matku boží nadšeně uctívají, ale obávám se po přečtení třetího svazku Mystického města Božího, že ani oni mnohdy netuší proč.“

Ing. Josef Tuček – sponzor a propagátor díla.


 Vznik knihy

Názvem „Mystické město Boží“ je obrazně míněna duše Marie Matky Boží. Celé toto dílo je jejím životopisem a bylo nadiktováno samotnou Pannou Marií ctihodné Marii od Ježíše z Agredy, španělské mystičce (1602-1665).
Dílo je církevně schváleno a hojně doporučováno! 


Spis napsala pod nebeskými zjeveními a vedením Panny Marie již zmíněná Marie od Ježíše, představená kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Seraf. v městě Agredě, v provincii Burgos ve Španělsku, pro nové poučení světa, pro posilnění katolické Církve a pro povzbuzení lidstva.

Co v roce 1912 o knize napsal Fiscar Marison, který přeložil Mystické město Boží ze španělského originálu do angličtiny:
„Překladatel a propagátor Města Božího věří, že ani jedna tato kniha nezůstane nečinně ležet v policích knihoven, ale že bude tou knihou, která už při prvním zběžném zhlédnutí vzbudí touhu po dalším zkoumání, která povede k opakované a pozorné četbě.“

Na jiném místě popisuje historii vzniku celého díla takto:
„I když byla interně i zevně (Marie z Agredy) vybízena k sepsání skutečností ze života Bohorodičky, bránila se tomu dvanáct let, až ji k tomu nakonec přiměl teprve výslovný příkaz jejích nadřízených. Neochotně začala tento životopis sepisovat v roce 1637 a dokončila ho v roce 1645, přičemž neustále prosila, aby byla zbavena tohoto úkolu, kterého se cítila být nehodná. Jakmile naléhání představených ochablo a nesprávný úsudek hostujícího zpovědníka poskytl Marii věrohodnou záminku, všechny spisy spálila, čímž zničila svou mnohaletou práci. Když se o tom dozvěděly vyšší autority, které trvaly na opětovném sepsání všeho, co jí bylo nadpřirozeným způsobem zjeveno, opět se jí to dařilo deset let odkládat. Teprve pod nejpřísnějším příkazem poslušnosti a hrozbou pokárání se konečně dala do sepisování rukopisu, se kterým začala v roce 1655, který dokončila v roce 1665, a který je dodnes uložen v klášteře v Agredě.

 

Marie od JežíšeO autorce

Narození a význam autorky předpověděla už španělská mystička a první žena s titulem „učitelka církve“, svatá Terezie z Avily, když v Agredě pronesla prorocká slova: „Agreda, tato Boží zahrada, přinese svaté církvi voňavou růži.“

Marie z Agredy, mystička a autorka duchovní literatury, vstoupila do kláštera koncepcionistek v rodné Ágredě – řád Neposkvrněného početí Panny Marie, OIC, jedno ze společenství patřících k františkánské rodině. Později se stala představenou a žila zde až do své smrti. Udržovala též po mnoho let korespondenci se španělským králem Filipem IV. jako jeho duchovní rádkyně. Autorka o sobě píše:

„Aby bylo možné říci něco o době, kdy jsem psala tento nebeský životopis, je třeba poznamenat, že můj otec, bratr František Coronel, a má matka, sestra Kateřina Araňa, mí rodiče z Boží vůle a příkazu předaného zvláštní vizí a zjevením mé matce, sestře Kateřině, založili ve svém vlastním domě tento řeholní dům bosých sester řádu Neposkvrněného Početí. K tomuto založení došlo v oktávu svátku svatých Tří Králů, 13. ledna 1619. Ve stejném dni jsme přijaly řeholní roucho, má matka a její dvě dcery. Můj otec nalezl útočiště v řádu našeho andělského otce svatého Františka, ve kterém již žili dva jeho synové jako řeholníci. Tam přijal řeholní roucho, složil sliby, žil příkladným životem a zemřel nejvýš svatou smrtí. Má matka a já jsme přijaly řeholní závoj na svátek Očišťování Královny nebe, druhého února 1620. Vzhledem k příliš nízkému věku bylo skládání slibů u druhé dcery odloženo. Všemohoucí ve své čiré dobrotě poctil naši rodinu tím, že jsme Mu byli všichni zasvěceni v řeholním stavu.
V osmém roce od založení tohoto kláštera a ve dvacátém pátém roce mého života, léta Páně 1627, mi svatá poslušnost vnutila úřad abatyše, který až do dnešního dne nehodně zastávám. Během prvních deseti let, kdy jsem zastávala tuto funkci, jsem mnohokrát od Nejvyššího a Královny nebe přijala příkaz, abych sepsala její svatý životopis. Já jsem však ve strachu a pochybnostech odolávala těmto nebeským příkazům až do roku 1637, kdy jsem začala životopis sepisovat poprvé. Po jeho dokončení jsem plná obav a soužení na radu zpovědníka, který mě vedl během nepřítomnosti mého stálého zpovědníka, všechny spisy spálila, a to nejen ty s životopisem, ale i jiné, které pojednávaly o závažných a tajemných záležitostech, protože mi tento zpovědník řekl, že by ženy v Církvi neměly psát. Ihned jsem jeho příkazy uposlechla, musela jsem však kvůli tomu snášet nejvýš přísná pokárání od mých představených a od zpovědníka, který znal celý můj život. Aby mě přinutili znovu životopis sepsat, hrozili mi důtkou. Také Nejvyšší a Královna nebe mně opakovaně přikazovali, abych uposlechla. V průběhu druhého sepisování mi bylo uděleno tak bohaté osvícení týkající se boží Bytosti, tak mnoho požehnání božské pravice pro obnovu a oživení mé duše v učení mé nebeské Matky, a pokyny mně dané byly tak dokonalé a tajemství mně sdělená byla tak svatá, že bylo nutné napsat jinou knihu tohoto životopisu s titulem: „Ženichovy zákony, vrchol Jeho božské lásky a ovoce sebrané ze stromu života nejsvětější Marie, naší Paní.“ S Boží milostí jsem započala znovu tento životopis sepisovat osmého prosince 1655, v den Neposkvrněného Početí.“

Marie z Agredy, která byla obdařena darem bilokace, aby mohla zvěstovat evangelium indiánům v Novém Mexiku, zemřela 24. května 1665 v Agredě. Po 184 letech, kdy se odkryl její hrob, proudila neporušeného těla nebeská vůně. V současné době je její tělo uloženo v prosklené rakvi v klášteře, který pomáhala založit.

 


 

 

Co je obsahem?

 

1. svazek Početí: (první kniha ještě nebyla vydána)

               Popisuje události od úmyslu Boha stvořit svět až po zasnoubení Marie svatému Josefovi. Ústředním tématem je početí a narození Panny Marie, přičemž je zde její neposkvrněné početí popsáno asi 200 let před tím, než Církev tento fakt vyhlásila jako dogma. Dále se dozvíte, jak byla Maria uvedena do chrámu, proč Bůh stvořil celý vesmír a člověka a je zde také popsána vzpoura andělů proti Bohu.  

 

2. svazek Vtělení:

                Popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. Ústředním tématem jsou vánoční události. Je zde popsáno zvěstování Panně Marii, početí Krista, návštěva Alžběty, úvahy Josefa při pohledu na těhotnou snoubenku, cesta Josefa a Marie do Betléma, zrození Krista, návštěva tří králů, sen Josefa a útěk do Egypta, působení a život Svaté rodiny v Egyptě. Tento svazek obsahuje také úžasnou studii ďábelského pokoušení, kterému byla Marie vystavena a kterému jsme každodenně vystaveni i my. 

 

II. díl MMB

3. svazek Probodení:

                Popisuje události od 12. roku Krista až po jeho Nanebevstoupení. Centrálním dějem jsou velikonoční události. Je zde popsán život Svaté rodiny po návratu do Nazareta. Jeho popis je velice detailní a barvitý, takže není divu, že i v této knize hledal Mel Gibson inspiraci pro natočení filmu Umučení Krista. Podobně jako tento film, není ani tato kniha lehce stravitelná, můžete se však dozvědět, že se Kristus Marii a Josefovi ve dvanácti letech vlastně neztratil, můžete si přečíst, o čem si s učenci v chrámě, než ho Marie s Josefem nalezli, povídal. Můžete se dozvědět něco víc o Janu Křtitelovi, Josefovi, apoštolech, kajícím lotrovi, římském vojáku Longinovi, který probodl Kristovi na kříži bok. Můžete si udělat představu o pravých motivech chování Jidáše, dozvíte se o závěti, kterou Kristus při ukřižování ustanovil, obdržíte výklad posledních sedmi Kristových slov. Především se však dozvíte velice mnoho o Marii matce Boží, která se zásadním způsobem podílela na díle spásy. 

 

III. díl MMB

4. svazek Korunování: 

                Popisuje události od seslání Ducha svatého až po Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním tématem je život prvotní církve, její růst, působení apoštolů, pronásledování církve, obrácení apoštola Pavla, evangelizační úsilí, mučednická smrt svatého Jakuba, působení Marie v Efezu, souboj Marie s démony, smrt Marie, její Nanebevzetí a Korunování. Skutečnost, že byla Panna Maria vzata do nebe s tělem i duší, už bylo dříve vyznáváno východní tradicí, což znázorňují východní ikony.

 

IV. díl MMB

 

Výňatky z Města Božího…

Zázraky Královny
„Nesčetné a veliké zázraky naší veliké Královny, jež vykonala v době veřejného působení Krista Pána, nejsou zaznamenány v evangeliích ani nikde jinde, neboť evangelisté psali jen o zázracích Kristových a to jen pokud to bylo potřebné pro založení víry a Církve. Bylo zapotřebí, aby lidé byli napřed dobře upevněni v této víře, dříve než byly zjeveny velké skutky nejsvětější Matky. Podle toho, co mi bylo dopřáno poznat, je jisto, že nejenom způsobila mnoho zázračných obrácení, ale i uzdravovala slepé a nemocné a křísila mrtvé. Že tomu tak bylo, je úplně přiměřené z mnoha důvodů: Předně, byla pomocnicí v hlavním díle, pro které vtělené Slovo přišlo na svět, hlavně při jeho kázáních a při vykoupení, neboť skrze toto věčný Otec otevřel poklady své všemohoucnosti a nekonečné dobroty, jež ukázal v Božském Slovu a v nebeské Matce. Z druhé strany zase, Ona jako jeho Matka měla být podobna svému Synu ve skutcích a zázracích, rozmnožujíc slávu jeho i svou, neboť tím potvrdila důstojnost i učení svého Syna a nejvýš účinně Mu pomáhala v jeho poslání. Že tyto zázraky zůstaly utajeny, stalo se řízením božské Prozřetelnosti i na snažné prosby samotné Panny Marie, neboť je konala s tak moudrou tajností, aby všechny přispívaly ke zvýšení slávy a zvelebení Vykupitele, jehož jménem a mocí byly konány. Stejně si počínala i při svém vyučování; nekázala veřejně, ani na žádném předem určeném místě nebo v určitý čas, ani těm, o které se starali ustanovení učitelé a přisluhovatelé Slova Božího. Blahoslavená Paní věděla, že tato práce nebyla svěřena ženám, (I.Kor.14,34). Ona se spokojila, když mohla poskytnout pomoc soukromým poučováním a rozmluvami, což činívala s nebeskou moudrostí a působivostí. Touto pomocí a svými modlitbami dosáhla Maria obrácení velkého počtu duší.“

Ctihodná Marie od Ježíše, Mystické Město Boží (Ciudad de Dios), III. kniha – Probodení, str. 230, odst. 338.

Láska Mariina k Církvi
Bylo Jí sděleno, že Pán to dovolil a proto se obrátila k mystickému tělu Církve a se slzami soucitu je oslovila takto:
„Svatá katolická Církvi, která se v budoucích dobách budeš nazývat Římskou, moje matko a mistryně, pravý poklade mé duše, ty jsi byla jedinou útěchou v mém vyhnanství, útočištěm a úlevou v mých pracích, moje osvěžení, radost a naděje; ty jsi mne udržovala na mé cestě, v tobě jsem žila jako poutnice do své otčiny, a ty jsi mne chovala od té doby, kdy jsem v tobě obdržela svoji existenci v milosti skrze tvoji hlavu Ježíše Krista, mého Syna a mého Pána. V tobě jsou poklady a bohatství jeho nekonečných zásluh; ty budeš pro jeho věrné dítky, bezpečnou cestou do zaslíbené země a ty je budeš chránit na jejich nebezpečné a obtížné pouti. Ty budeš učitelkou národů, již všichni budou povinni ctít. V tobě jsou bohatství a neocenitelné drahokamy starostí, prací, urážek, obtíží, muk, kříže a smrti, což vše je posvěceno tím, co vykonal a vytrpěl můj Pán a tvůj Původce, Mistr a Náčelník a vyhrazeno pro jeho přednější a význačnější služebníky a jeho nejmilejší přátele. Ty jsi mne ozdobila a obohatila svými klenoty, abych mohla vejít na svatbu Ženichovu; ty jsi mne učinila bohatou, prosperující a šťastnou, ty v sobě přechováváš svého Autora v nejsvětější Svátosti. Šťastná moje matko, Církvi bojující, jsi velmi bohatá a oplýváš poklady! Pro tebe jsem vždy vyhrazovala své srdce a svoji péči; ale nyní přišel čas, abych se s tebou rozloučila a opustila tvé milé společenství, protože jsem dosáhla konce mé pozemské pouti. Učiň mne podílnicí na tvých velkých dobrech; obmyj mě dokonale nejsvětější krví Beránkovou, která se v tobě přechovává jako mocný prostředek k posvěcení mnoha světů. Ráda bych tisíckrát obětovala za to svůj život, abych k tobě mohla přivést všechny národy a všechna pokolení smrtelníků, aby všichni mohli užívat tvých pokladů. Moje milovaná Církvi, má cti a slávo, nyní tě opustím ve smrtelném životě, ale ve věčném životě tě najdu radostnou, ve stavu, který obsahuje všecko dobré. Z toho místa budu na tebe pohlížet s láskou a stále budu prosit za tvoje rozšíření, prospěch a pokrok.“

Ctihodná Marie od Ježíše, Mystické město Boží (Ciudad de Dios), IV. kniha – Korunování, str. 439, odst. 722.


Schválení

První papež, který věnoval úřední pozornost dílu „Ciudad de Dios,“ byl papež Innocent XI., který 3. července 1686, jako reakci na celou řadu bouřlivých útoků a nástrah, činěných některými členy Sorbonny, o kterých bylo známo, že jsou jansenisté, vydal zvláštní list, kterým povolil vydávání a čtení „Ciudad de Dios.“ Podobná prohlášení vydali někteří papežové i v pozdější době. Byli to: Alexandr VIII., Klement IX. a Benedikt XIII. Tato prohlášení byla později znovu připomenuta dvěma dekrety vydanými kongregací posvátných obřadů, schválenými papeži Benediktem XIV. a Klementem XIV. Tím byla potvrzena pravost a věrohodnost spisu „Ciudad de Dios,“ jak bylo sděleno a napsáno ctihodnou služebnicí Boží Marií od Ježíše. Vynikající papež Benedikt XIII., když byl arcibiskupem v Beneventu, používal tato zjevení ve svých kázáních kázání o blahoslavené Panně Marii. Dne 26. září 1713 biskup v Sento v Itálii podal námitku proti publikaci „Město Boží,“ ale bylo mu připomenuto, aby se této aktivity vzdal, protože se to příčí rozhodnutí papeže Innocence XI., které bylo vydáno pro celou Církev.

Proces blahořečení Marie z Agredy byl značně posilněn španělskými biskupy a jinými vynikajícími osobami v Církvi. Tak se stalo krátce po její smrti v roce 1666, kdy byl této služebnici Boží dán titul „ctihodná“ a tím je otevřena cesta k jejímu blahořečení. Je naděje, že se podle Boží vůle najde brzy pracovník mezi jejími četnými ctiteli, který se ujme tohoto úkolu, na základě úcty k jejímu svatému životu a znamenitému spisu i četným zázrakům u jejího hrobu.

Redemptoristé vydali nový překlad v německé řeči v roce 1885, kterému se dostalo schválení a významného doporučení od biskupa v Ratisbonu následujícími slovy: „S upřímnou radostí dáváme naše biskupské schválení překladu původního španělského spisu „Ciudad de Dios,“ Marie od Ježíše, a doporučujeme tuto knihu, která jistě povznese čtenáře a bude pro ně zdrojem duševního požehnání.“

V Ratisbonu, 29. září 1885. p Ignác, biskup v Ratisbonu.

Významné je doporučení knížete-arcibiskupa Solnohradského, legáta a primasa německého:
„Podle dekretů vydaných papeži Innocencem XI. a Klementem XI., je doporučena ke čtení všem věřícím kniha jménem „Ciudad de Dios,“ napsaná ctihodnou služebnicí Boží Marií od Ježíše.“

„Tuto knihu schválila řada biskupů k tomu účelu vydanými dekrety, čtyři vynikající university, v Toulouse, Salamance, Alcale a v Lovani a vynikající členové různých řádů. Učený a zbožný kardinál D’Aguire prohlásil, že všechny své studie za dobu 50 let jeho života považuje pouze za malou část učení obsaženého v této knize, která je v celém svém obsahu v souladu s Písmem svatým, s učením papežů a církevních sněmů. Ctihodný generální představený u sv. Sulpice, abbé Emery dodal: „Teprve od té doby, co jsem četl zjevení Marie z Agredy, znám náležitě Ježíše a Jeho svatou Matku.“
„Proto neváháme s vydáním našeho biskupského schválení pro „Ciudad de Dios“ a doporučujeme tuto knihu věřícím a zvláště našemu duchovenstvu.“

František Albert, arcibiskup. Arcibiskupská kancelář v Solnohradě 12. září 1885.

Jiné doporučení knihy „Ciudad de Dios“ z novější doby je od biskupa v Tarazoně, které je v předmluvě nového vydání z let 1911—1912:
„Já, Dr. James Ozoidi y Udave, z milosti Boží a apoštolské Stolice biskup v Tarazoně, apoštolský administrátor diecése v Tudela.
Pověřili jsme kněze Eon Eduardo Royo, kaplana a zpovědníka v konventu Neposkvrněného Početí v Agredě, aby obezřetně a přesně porovnal rukopis, připravený pro tisk nového vydání „City of God.“ připravovaného k vydání členy výše jmenovaného konventu. Zjistili jsme osobně, že zmíněný kněz tento úkol svědomitě splnil. Proto nyní dosvědčujeme, že nové vydání „Ciudad de Dios,“ s několika výjimkami, což jsou jen pravopisné změny, se plně shoduje s původním rukopisem ctihodné matky Marie od Ježíše v Agredě,“

Tarazona, 7. dubna 1911. (Pečeť diecése) James, biskup v Tarazoně.


Mystické město Boží: 

K zakoupení Online

Weby zabývající se Mystickým Městem Božím:
www.mysticke-mesto-bozi.cz
www.fatym.com
www.magnificat.sk

Více o autorovi webu „Město Boží“

 

3977