Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Nejsvětější člověčenství Kristovo patřilo věčnému Otci nejen proto, že bylo stvořeno jako jiné bytosti, ale bylo jeho zvláštním majetkem následkem jeho podstatného spojení se Slovem, neboť tato osoba Slova, jsouc jeho jednorozeným Synem, byla zplozena z jeho podstaty, pravý Bůh z pravého Boha. Nicméně věčný Otec ustanovil, že tento Syn Mu má být obětován v chrámě v tajemném souhlasu se zákonem, jejž Kristus, náš Pán ukončil (Řím. 10,4). Celý článek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Narození Panny Marie (8.9.)

Nadešel ustanovený den, v němž svatá Anna porodila tu, která byla posvěcena a určena stát se Matkou Boha, den pro svět nejšťastnější. Toto narození se stalo osmého září, když uplynulo plných devět měsíců od početí duše naší nejsvětější Královny a Paní. Svatá Anna byla na to připravena vnitřním hlasem Páně, který ji sdělil, že hodina porodu již přišla. Celý článek Narození Panny Marie (8.9.)

Památka umučení sv. Jana Křtitele (29.8.)

V době, kdy byl na Herodiadinu žádost svatý Jan vězněn, dostávalo se mu mnoho pozornosti od našeho Spasitele a jeho Matky. Přesvatá paní ho mnohokrát potěšila tím, že k němu poslala své svaté anděly, které někdy požádala, aby mu přinesli také jídlo. Náš Pán mu udělil mnoho vnitřních milostí a darů. Ale ďábel, který si přál ho zničit, nedal Herodiadě pokoj, dokud ho neviděl mrtvého. Dychtivě se chopil při hostině příležitosti a pohnul Heroda k vyslovení toho nerozumného slibu a přísahy k vůli Herodiadině dceři a zmátl jeho mysl tak, že bezbožně pokládal nesplnění svého přísežného slibu za hřích a nečestnost, a v takové zaslepenosti, jak praví evangelium, odevzdal tanečnici Křtitelovu hlavu. Celý článek Památka umučení sv. Jana Křtitele (29.8.)