Jméno Panny Marie (12.9.)

Zestručněný obsah okolo těchto událostí z Mystického Města Božího:


Jak bylo nejšťastnější Marii dáno jméno v nebi i na zemi.
Navazuje na předchozí článek -> Narození Panny Marie

Tři božské Osoby ustanovily a sestavily sladká jména Ježíš a Maria pro Syna a Matku již od počátku, před věky. Když byli andělé zpraveni o těchto a mnoha jiných tajemstvích, uslyšeli z trůnu hlas mluvící osoby Otcovy: „Naše vyvolená se bude nazývat MARIA, a toto jméno bude mocné a slavné. Ti, kdož jej budou zbožně vzývat, obdrží přehojné milosti; ti, kteří jej budou ctít a s úctou vyslovovat, budou potěšeni a posilněni a najdou v něm lék proti jejich soužením, poklady pro obohacení, světlo, které je povede k nebi. Bude hrozným proti mocnostem pekelným, potře hlavu hadovu a dobude slavného vítězství nad knížaty pekla.“ Pán rozkázal andělským duchům, aby to slavné jméno oznámili svaté Anně, aby to, co bylo ustanoveno na nebi, bylo vykonáno na zemi. Nebeské dítko něžně padlo před trůnem na svou tvář, vzdalo nejvýš příjemné lidské díky věčné Bytosti a přijalo své jméno s nejvýš obdivuhodným něžným plesáním.

Zdroj: http://allaboutmary.tumblr.com/image/31388666524Svatí andělé uctili a uznali Nejsvětější Marii jako budoucí Matku Slova a jejich Královnu a Paní sedící na trůně na pravici její Syna. Královna dítko zatím ještě nevěděla, co je pravou příčinou všeho toho, co se kolem Ní dělo, neboť její důstojnost Matky vtěleného Slova nebyla jí zjevena až do dne Vtělení. S tímto uctivým plesáním vrátili se andělé, aby Ji opět vložili na lokty svaté Anny, jíž tato událost zůstala utajena, právě tak jako nepřítomnost její dcery, neboť anděl strážný, přijal vzdušné tělo, nahradil zatím její nepřítomnost. Mimo to, větší část doby v níž nebeské dítko bylo v nejvyšším nebi, její matka byla u vytržení a nejvyšším nazírání, v němž, ač nevěděla, co se dělo s dítkem, byla jí zjevena vznešená tajemství týkající se důstojnosti Matky Boží, k níž její dítko bylo vyvoleno. Moudrá matrona skrývala je ve svém nitru, porovnávajíc je v mysli s povinnostmi jež měla ke  svému dítku. Osmého dne po narození velké Královny, zástupy nejkrásnějších andělů v nádherném odění sestupovaly s výšin, nesouce štít (erb), na němž bylo vyryto jméno MARIA, jež zářilo velkou jasností. Ukázavši se blahoslavené matce Anně, řekli jí, že jméno její dcerušky má být MARIA, kteréžto jméno přinesli s nebe a jež božská Prozřetelnost vyvolila a teď nařídila, aby bylo Joachimem a jí (Annou) dáno jejich dítku. Přešťastný Otec přijal toto jméno s radostí a zbožnou uctivostí. Rozhodli se svolat své příbuzné a kněze a pak s velikou slavností a veselím dali svému dítku jméno MARIA.

Andělé též tuto událost oslavovali nejsladší úchvatnou hudbou, kterou však slyšela jen matka a její nejsvětější dcera. Tak byla božská Princezna pojmenována nejsvětější Trojicí v nebi v den jejího narození a na zemi osmého dne po narození. Toto jméno bylo zapsáno do seznamu jiných jmen, když její matka podle zákona se představila v chrámě. Toto bylo narození, jakého nikdy dříve nebylo a jakého mezi tvory již více nebude. Bylo to nejpožehnanější narození, jakého příroda byla schopna, neboť jím přišlo v existenci dítko, jehož příchod na svět nejen že byl prost všeliké nečistoty hříchu, ale byl čistší a světější nežli jsou nejvyšší Serafové.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...