Modlitby

Krátké a střelné modlitby

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.“

„Ježíši, důvěřuji Ti!“
„Můj Ježíši odpuštění a milosrdenství.“
„Ježíši, vyslyš naše prosby pro slzy Tvé nejsvětější Matky.“
„Ježíši, tichý a pokorný srdcem, učiň srdce naše, podle Srdce svého.“
„Ježíši, buď milostiv mně hříšnému.“
„Pane, zachraň nás, hyneme!“
„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným!“
„Nejsladší Pane Ježíši, daruj mi věčný pokoj.“
„Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, abychom Tě vždy milovali, abych Tě vždy miloval.“
„Pochváleno buď Jméno Ježíš.“ (Nejlépe říci hned potom, co je zneuctěno Jméno Boží.)
„Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Panny Marie, Tvé milované nevěsty.“ 3x
„Ó Maria, bez poskvrny prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“


Sláva Otci:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
„Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.“

Po probuzení:
Chválím Tě, Otče, na prahu dne, který mi dáváš. Chci jej prožít s Tebou. Ať máš dnes ze mě radost. Ochraňuj mě a mé drahé. Amen.

Před usnutím:
Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, Ty sám bdi nade mnou. A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. (Sv. Jan XXIII.)

Jdeme-li kolem kostela:
Ježíši v Nejsvětější svátosti, smiluj se nad námi. Chválena a velebena budiž bez ustání Nejsvětější Svátost oltářní.

Před křížem:
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech Tvých kostelích na celém světě
a chválíme Tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět. (Sv. František)

Jdeme-li kolem kříže:
Pochválen buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš. (Pokřižujeme se.)

Před jídlem:
Prosíme, Pane, požehnej tyto dary, které máme z Tvé štědrosti a lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Před jídlem II.
Oči všech doufají v Tebe, Hospodine, a Ty jim dáváš pokrm v čas příhodný; otvíráš ruku svou a naplňuješ všeliké živočišstvo požehnáním. Sláva Otci … Otče náš … Požehnej, Pane, nás + i tyto dary své, které ze štědrosti Tvé požívati budeme. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. Stolu nebeského účastnými nás učiň, Králi slávy věčné. Amen.

Po jídle:
Děkujeme Ti, všemohoucí Bože, za všechna Tvá dobrodiní. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Po jídle II.
Děkujeme Tobě, všemohoucí Bože, za všecka dobrodiní Tvá, který jsi živ a kraluješ na věky věků. Amen. Sláva Otci … Otče náš … Račiž, Pane, odplatit všem dobře nám činícím pro Jméno Tvé životem věčným. Amen. A duše všech věrných zemřelých pro milosrdenství Tvé ať odpočívají v pokoji. Amen.

Před prací:
„Bože, na pomoc mi přispěj, Pane, k záchraně mé pospěš!” Činy naše, prosíme, ó Pane, milostí svou předcházej a pomocí svou provázej, aby všecky naše modlitby a práce od Tebe vždy se počínaly a Tebou počaté se dokonávaly. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Před prací II.
Pane, dej, ať každé naše dílo, práce, snaha u Tebe začíná a s Tebou i končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s Tvou vůlí a napomáhá ke Tvé cti, slávě a k rozvoji našeho pozemského života. Amen.

Modlitba sv. otce Pia:
Bože, svou minulost svěřuji Tvému milosrdenství, přítomnost Tvé lásce a budoucnost Tvé prozřetelnosti. Amen.

Pro odpuštění:
Pane, žehnej tomuto člověku. Pomáhej mu. Utěšuj jej, podporuj, uzdravuj jej, podpírej, osvobozuj jej od všeho zlého. Naplň jej svou milostí. Amen.

Denní modlitba:
Duchu Svatý, povzbuď mě. Boží Lásko, pohlť mě. Po správné cestě veď mě. Maria, Matko má, shlédni na mě. S Ježíšem žehnej mi. Od všeho zla, od všeho klamu a nebezpečí uchovej mě.

Obnova předsevzetí:
Pomáhej mi, Pane Bože, v dobrém předsevzetí a v svaté službě Tobě, a dej mi ještě dnes odvahu začít, neboť co jsem dosud vykonal, je ničím. (Z knihy „Následování Krista“.)

Modlitba sv. Jana Eudese:
Ježíši! Můj drahý Ježíši! Dobrý Ježíši, buď se mnou! Ježíši, zcela se Ti odevzdávám! Dobrý Ježíši, dávám Ti celé své srdce! Naplň je láskou! Ježíši, jsi celý můj. Kdy já budu celý Tvůj? Můj Ježíši, buď mým vším, aby vše ostatní pro mě neznamenalo nic!

Za zemřelé:
Věčné odpočinutí dej všem zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají
v pokoji. Amen.

Buď zdráv, Svatý Otče:
Buď zdráv, Svatý Otče, světlo vlasti, příklade menšího bratra, zrcadlo ctností, správného života, pravidlo mravů: Veď nás z vyhnanství do nebeského království.
„Salve, Sancte Pater, * patriae lux, forma Minorum: * Virtutis speculum, * recti via, regula morum; * Carnis ab exilio * duc nos ad regna polorum.“

Zpět

Základní modlitby

Modlitba Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se Jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.„Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo. Amen.“

Zdrávas Maria:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
„Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.“

Zdrávas Královno:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
„Salve, Regina, mater misericordiae; vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.“

Pod ochranou Panny Marie:
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. Se Synem svým rač nás smířiti, Synu svému rač nás poroučeti, k Synu svému rač nás přivésti.
„Sub tuum præsidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in neccessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra: tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repræsenta.“

Anděl Páně:
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii – a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, – ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem (úklona) – a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria …
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás Jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

„Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria …
Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave, Maria …
Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave, Maria …
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut qui Angelo nuntiante Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per Passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.“

Raduj se, Královno nebeská: 
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u Něho za nás oroduj, aleluja.
K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu Jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

„Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.
K: Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia.
L: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
K: Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignetus es: praesta, quaesumes; ut per ejus Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudiam vitae. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
L: Amen.“

Obnova křestního vyznání:
Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu. A chci, aby mě nikdy hřích neovládl a zříkám se proto všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní. Pokračujeme vyznáním víry: Věřím v Boha …

Vyznávám se všemohoucímu Bohu:
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy
i skutky a nekonám, co mám konat. (zde se bije 2x v prsa) Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím blahoslavenou Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. *Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
„Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: (zde se bije 3x v prsa) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum.*Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, custodiat nos ad vitam æternam. Amen.“

Vyznávám se všemohoucímu Bohu (starší verze):
Vyznávám se Bohu všemohoucímu, blahoslavené Marii, vždy Panně, svatému Michalu Archandělu, svatému Janu Křtiteli, svatým Apoštolům Petru a Pavlu, všem Svatým a vám, bratří, že jsem zhřešil převelice myšlením, slovy a skutky (zde se bije 3x v prsa) – svou vinou, svou vinou, svou převelkou vinou. Proto prosím blahoslavenou Marii, vždy Pannu, svatého Michala Archanděla, svatého Jana Křtitele, svaté Apoštoly Petra a Pavla, všecky Svaté a vás, bratří, orodujte za mne u Pána Boha našeho. *Smiluj se nad námi všemohoucí Bože a odpustiv hříchy naše, uvediž nás do života věčného. Amen.
„Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo, et opere: (zde se bije 3x v prsa) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum. *Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, custodiat nos ad vitam æternam. Amen.“

Apoštolské vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

„Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatorem cæli et terræ, et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos. Et in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.“

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry:
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného
i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze Něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

„Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectio-nem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen.“

Sanctus:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny Tvé slávy.  Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve Jménu Páně. Hosana na výsostech.
„Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.“

Gloria:
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme Tě. Velebíme Tě. Klaníme se Ti. Oslavujeme Tě. Vzdáváme Ti díky pro Tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť Ty jediný jsi Svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.

„Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.“

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

„Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.“

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
„Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.“

Te Deum:
Bože, Tebe chválíme, Tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i serafové, všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Plná jsou nebesa i země Tvé vznešené slávy. Oslavuje Tě sbor Tvých apoštolů, chválí Tě velký počet proroků, vydává o Tobě svědectví zástup mučedníků; a po celém světě vyznává Tě Tvá Církev: Neskonale velebný, všemohoucí Otče, úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný, božský Utěšiteli, Duchu Svatý, Kriste, Králi slávy, Tys od věků Syn Boha Otce; abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny; zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe; sedíš po Otcově pravici a máš účast na Jeho slávě. Věříme, že přijdeš soudit, a proto Tě prosíme: Přispěj na pomoc svým služebníkům, vždyť jsi je vykoupil předrahou krví; dej, ať se radují s Tvými svatými ve věčné slávě. Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej. Každý den Tě budeme velebit a chválit Tvé Jméno po všechny věky. Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu. Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Ať spočine na nás Tvé milosrdenství, jak doufáme v Tebe. Pane, k Tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.

„Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. te aeternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes Angeli; tibi caeli et universae Potestates; tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae. Te gloriosus Apostolorum chorus, te Prophe-tarum laudabilis numerus, te Martyrum candidatus laudat exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia, Patrem immensae maiestatis: Venerandum tuum verum et unicum Filium; Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu Rex gloriae, Christe. Tu Patris sempiternus es Filius. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum. Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iudex crederis esse venturus. Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni: quos pretioso sanguine redemisti. Æterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. Per singulos dies benedicimus te; et laudamus Nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te. In te, Domine, speravi: non confundar in æternum.“

Zpět

Všeobecné modlitby
Ranní

Ranní modlitba: 
Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to Tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával Tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji Tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k Tvému Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě. Amen.

Ranní modlitba II.
Volám k Tobě na začátku tohoto dne. Pomoz mi v modlitbě. Sebrat své myšlenky sám nedokážu. Ve mně je temno, u Tebe je světlo. Já jsem sám, ale Ty mně neopouštíš. Jsem malomyslný, ale Ty jsi má pomoc. Jsem plný neklidu, ale u Tebe je pokoj. V srdci cítím hořkost, ale u Tebe je trpělivost. Nerozumím Tvým cestám, ale Ty víš, která cesta je moje. Otče, děkuji Ti za klid této noci, chválím Tě a děkuji za nový den. Nebudeš ode mne požadovat více, než unesu. Těm, kteří Tě milují, všechno řídíš k dobrému. Ježíši, Ty jsi byl chudý a ubohý, zajatý a opuštěný. Ty znáš všechnu bídu člověka. Ty zůstáváš se mnou, i když se mnou není žádný člověk, nezapomínáš na mne a hledáš mne. Chceš, abych Tě uznal a přijal. Slyším Tvé volání a jdu za ním, pomoz mi. Bože, dej mi víru, která mne zachraňuje od zoufalství. Dej mi lásku k Tobě a k lidem, která jediná utišuje nenávist a hořkost. Dej mi naději, která mne zachraňuje od strachu a malomyslnosti. Milosrdný Bože, Tvůrče a Zachránče, Ty znáš mne a všechno mé konání! Smiluj se!
Ať tento den přinese cokoliv, Tvé Jméno budiž pochváleno! Amen.

Ranní modlitba III.
Za to, že mohu z lože vstát, chci Tobě, Bože, děkovat. Za dnešní ráno, celý den, buď Všemohoucí veleben. Kéž čas, který jsi mi, Pane, dal, Ti večer vrátím, jak sis přál. Svou mocí dej mi obranu a sílu k pravdě odvahu. Chci Tobě sloužit, Ty to víš, chci každým dnem být k Tobě blíž. Amen.

Ranní modlitba IV. (Misál z r. 1962):
Bože, Bože můj, Tebe od úsvitu hledám. Po Tobě žízní duše má, po Tobě touží tělo mé, jak pustá, vyprahlá země. Proto Tě hledám ve Tvé svatyni, abych spatřil Tvou slávu a moc. Lepší je milost Tvá, než dlouhý věk, proto Tě rty mé chválí. Po celý život chci Tě slavit, ruce své ve Jménu Tvém zdvíhat. Neboť Ty, Pane, jsi pomocník můj, ve stínu křídel Tvých blaze mi jest. Sláva Otci … Otče náš … Zdrávas … Věřím … Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad námi. Povstaň, Kriste, pomoz nám a vysvoboď nás pro Jméno své. Pomoc naše ve Jménu Páně, který stvořil nebe i zemi.
*Račiž, Pane, po tento den od hříchu nás uchovat. Budiž milosrdenství Tvé, Pane, nad námi, jakož doufáme v Tebe. Pane, vyslyš modlitbu mou a volání mé k Tobě přijď.
*Modleme se: Pane Bože všemohoucí, který jsi nám dal dočkat se tohoto nového dne, chraň nás dnes mocí svou, abychom se k žádnému hříchu nenaklonili, nýbrž svými řečmi, myšlením i skutky k plnění Tvé spravedlnosti směřovali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
*Nejsladší Srdce Ježíšovo, dej, abych Tě vždy vroucněji miloval.
*Sladké Srdce Mariino, budiž mou spásou. Zdrávas Královno … Anděle Boží …
Ó svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista a pravý choti Panny Marie, pros za nás a za umírající tohoto dne.
*Nebeský ochránce, jehož jménem jsem poctěn, oroduj stále za mě u Boha; ve víře mě upevňuj, v ctnosti utvrzuj, v boji ochraňuj, abych nad zlým nepřítelem zvítězil a věčné slávy dosíci zasloužil. Amen.

Ranní modlitba V.
Chválím a velebím Tvé Jméno, Hospodine, neboť jsi mi daroval tento nový den, který je přede mnou. Děkuji Ti, že jsi mně, Tvému služebníku dovolil si odpočinout a načerpat nových sil, abych mohl nyní dále pokračovat v práci na Tvojí vinici. Proto Ti, Pane, odevzdávám dnešní den. Prosím požehnej ho a buď stále se mnou. Dej, abych ho prožil podle Tvé vůle a vyhnul se veškeré příležitosti k hříchu. Chci po tento den myslet jen neustále na Tebe, a proto se zříkám veškerého zla. (Obnova křestních slibů) … Zříkám se ducha pýchy, nevděčnosti, lakomství, smilstva, modloslužby, nečistoty, hněvu, výbušnosti, nenávisti, strachu, vzdoru, zatvrzelosti, závisti, nestřídmosti, nenasytnosti, rozmařilosti, mlsnosti, žádostivosti, marnivosti, mamonu, hrabivosti, lenosti, lži, přetvářky, závislosti na věcech, penězích, alkoholu, sebelítosti, egoismu, arogance, sobectví, domýšlivosti, nesoustředěnosti, malomyslnosti, násilí, neposlušnosti, podvodu, krádeže, kritiky, posuzováni, pomlouvání, nactiutrhání, workoholismu, New Age, modernismu a všech, které Ty, Duchu Svatý, vidíš. Zříkám se ducha zla a všeho co působí a čím se pyšní.

*A přijď, Duchu přesvatý, Duchu lásky, Duchu, který vycházíš z Otce i Syna a byl jsi poslán na tento svět, abychom poznávali, kdo jsi, Pane. Přijď a naplň mé srdce. Plně se Ti odevzdávám. Přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované nevěsty. Věřím v Tebe, toužím po Tobě a potřebuji Tě. Duchu Svatý, osvěcuj mě, posiluj a utěšuj. Chci se podrobit Tvému svatému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Prosím Tě, Pane, pomáhej mi se vším, co budu činit. Vstup do všech spletitých situací. Zasáhni tam, kde mě budou opouštět síly. Oslovuj všechny duše, se kterými se setkám, a daruj mi odvahu ke všem promluvám. Pomáhej mi při práci a ochraňuj před úrazem.

*Svatý Michaeli Archanděle a můj anděli strážný, pomáhejte mi na této denní cestě. Utvrzujte mě v Pánu a stále mi na Něj poukazujte. Dodávejte mi odvahu k dobrým skutkům a ve všem mi raďte tak, abych se Bohu líbil. Poučujte mě, napomínejte a varujte před nebezpečím nebo číhajícím pokušením, abych neupadal, ale stále se napřimoval. Anděle Boží … Svatý Michaeli … (str. 18)

*Prosím hlavně tebe, Panno Maria, která ze všech nejlépe vedeš k Ježíši, abys mě vzala za ruku a učinila, abych se každým dnem více a více zamilovával do Pána a má láska
k Němu nikdy nepřestávala sílit. Dovolávám se k tobě, Maminko nebeská, tvé ochrany a pomoci. Ó Maria, bez poskvrny prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Oroduj(te) za mě svatý Josefe, ( … ) a všichni svatí a světice Boží. Amen.
*Pane, děkuji Ti za všechno, co pro mě činíš. Za Tvé podivuhodné a svaté skutky. Za Tvou nesmírnou lásku. Za Tvé milosrdenství, mírnost a trpělivost, s jakou na mě pohlížíš. Děkuji Ti, že mi nasloucháš a neodvrhuješ svého služebníka, kéž Ti budu stále věrný a nebudu se lekat obtíží. Kéž obejmu každý kříž a budu se stále více těšit na setkání s Tebou. Ty, který jsi jediný pravý Bůh a Pán, Spasitel a Vykupitel, jediné dobro a pravda. Panovník, který byl, je a bude po všechny věky věků. Amen.

 

Večerní

Večerní modlitba:
Bože, je večer, půjdu spát. Na celý den chci vzpomínat. Na svoje řeči, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil, nebo to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mě litovat. Já přes své viny mám Tě rád, i dnešní den chci Tobě dát. Sám na něj pohleď, jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil. A teď už, Pane, půjdu spát. Usínám s Tebou, mám Tě rád. Amen.

Večerní modlitba II.
Dříve než ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď vděčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den. A jestli v čem jsem pochybil, prosím Tě, abys odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mě stát. Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě, chraň mě, Matičko. A Ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší, ve Tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen.

Večerní modlitba III.
Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám Ti tento den svého života a svěřuji Ti všechno, co v něm bylo ( … ).
*Děkuji Ti
— za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život ( … )
— za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli ( … )
— za to, co jsem směl s pomocí Tvých darů dnes vykonat ( … )
*Odpusť mi
— všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a pravdy ( … )
— všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky ( … )
— všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičatě, všechno, čím jsem zklamal Tvou důvěru a Tvé očekávání ( … )

*Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně ( … )
Vyveď mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo, zvláště to, se kterým nyní v sobě zápasím ( … )
Veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat.
*Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré, sjednocuj mě se svým Synem Ježíšem Kristem, který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a s Tebou ve všem vládne.

*Prosím Tě,
— aby všichni křesťané byli jedno a aby svět přijal jejich svědectví;
— za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků Církve;
— za věrnost, porozumění a lásku v rodinách;
— za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa;
— za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka;
— za Tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované, nemocné, opuštěné a smutné;
— za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy;
— za světlo Ducha pro Ty, kdo nás žádali o modlitbu, a pro Ty, kteří jsou nám zvlášť svěřeni;
— za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé;
— za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře a v následování Krista;
— za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu.
*Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista, prosím Tě, svatý Bože, abys byl v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou. Otče náš …


Večerní modlitba IV. (Misál z r. 1962):
*Králi věků nesmrtelnému a neviditelnému, Bohu samému čest a sláva na věky věků. Amen. Trojjediný Bože, před Tvou neskonalou velebností na kolena padám, Tobě se klaním a Tebe velebím, vyznávaje Tvou svrchovanou vládu nade vším stvořením a úplnou závislost na Tvé moci a dobrotě. Ve spojení se všemi svatými v nebesích a se všemi spravedlivými na zemi volám:
*Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů, plna jsou nebesa slávy Tvé. Děkuji Tobě za všecka dobrodiní, jimiž jsi mě dnešního dne tak opět štědře obdařil: že jsi mě na živu zachoval, na duši i na těle otcovsky opatroval a všelikými milostmi a dary zahrnoval. Tobě, Bože, nejvyššímu Pánu a soudci svému, mám vydat počet z toho, jak jsem ze svěřených hřiven těžil, Tobě se mám odpovídat na sklonku tohoto dne, jak jsem Tobě sloužil a Tvou vůli plnil. Duchu Svatý, osviť temnoty mé mysli, abych poznal, v čem jsem se od Božího zákona uchýlil, a pohni mé srdce, abych svých chyb upřímně litoval a s milostí Tvou je napravil. (Zpytování svědomí.)
*Můj Ježíši, milosrdenství!
*Nejsladší Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž spasitelem!
*Pane, nečiň s námi podle hříchů našich a podle nepravostí našich neoplácej nám. Bože, Jehož vlastností jest slitovávat se vždy a odpouštěti, přijmi pokorné prosby naše, aby nás i všecky služebníky Tvé, které pouta hříchů svírají, slitování Tvé dobrotivosti milostivě rozvázalo. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
*Nejlaskavější Ježíši, Ty jediný jsi naší spásou, naším životem a vzkříšením. Proto Tebe prosíme, neopouštěj nás v našich úzkostech a zmatcích, ale pro smrtelný zápas svého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti neposkvrněné Matky své přispěj služebníkům svým, které jsi drahocennou Krví vykoupil. Otče náš … Zdrávas … Věřím … Anděle Boží …
Pod ochranu tvou …
K: Učiň, abych důstojně Tebe chválil, Panno přesvatá.
L: Uděl mi síly proti nepřátelům Tvým.
K: Veleben budiž Bůh ve svých svatých.
L: Amen.
*Navštiv, prosíme, Pane, tento příbytek a všecky úklady nepřítele daleko od něho odvrať; nechť v něm přebývají svatí andělé Tvoji, aby nás ostříhali v pokoji, a požehnání Tvé budiž nad námi vždycky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
*Ježíši, Maria, Josefe, vám věnuji srdce své i duši svou! Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v mém boji posledním! Ježíši, Maria, Josefe, s vámi kéž duše má spočine v pokoji. Amen.

 

Víra - naděje – láska:
Můj Pane, věřím v Tebe, posilni mou víru. Doufám v Tebe, oživ mou naději. Miluji Tě, dej mi větší lásku. Lituji, pomoz mi litovat hlouběji. Tobě svěřuji své myšlenky, abych myslel na Tebe, svá slova, abych o Tobě mluvil, své činy, abych je řídil podle Tebe, své utrpení, abych je snášel z lásky k Tobě. Chci, co chceš Ty, protože to Ty chceš, tak jak to chceš a pokud to chceš. Amen.

Za nemocné:
Bože, spáso věřících, prosíme, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení Tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat ve Tvé Církvi z jejich uzdravení.

Za zemřelé:
Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na Tebe obracet s každou starostí. Prosíme Tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě. Prosíme, dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou. Amen.

Za mír:
Bože, Ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme Tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem. Odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat Tvými dětmi a svět aby se proměnil ve Tvé království míru a pokoje. Amen.

Modlitba rodičů za děti:
Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k Tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to Tvoje děti a mají Tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby Tě mohli oslavit spoluprací na Tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k Tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž Ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich Matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Dětí za rodiče:
Dobrý Otče, prosíme, odplať rodičům jejich oběti a starostlivost. Dej jim zdraví
a ochraňuj je. Mně dej, abych jim stále mohl(a) dělat radost. Amen.

Za Církev:
Milosrdný Otče, prosíme Tě za celou Tvou Církev. Naplň ji pravdou a pokojem. Očisti ji, kde je poskvrněna. Uchraň ji omylu. Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. Obdaruj ji, kde trpí nedostatkem. Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na Tvé cestě. Dej jí to, co jí schází. Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená. Amen.

Za farnost:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi hlava Církve, Ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, ať jsme znamením Tvé přítomnosti, Tvé zachraňující lásky. Amen.

Za kněze ve farnosti:
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze, Tvého služebníka a správce Božích tajemství. Prosíme Tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, že jsi ho poslal Ty. Učinil jsi ho naším duchovním vůdcem, dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme Jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro Jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. Amen.

Za kněze:
Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha Svatého, opravdovostí a láskou, aby se Ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe
i nás, ať nás vedou k Tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc pochopení. Amen.

Za papeže:
Bože, milosrdný Otče, děkujeme Ti za našeho papeže N., který je Tvým darem celé Církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s Tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se Tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. Amen.

Za jednotu křesťanů:
Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni Tvoji učedníci byli jedno, jako Ty ve svém Otci a Tvůj Otec v Tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v Tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala Tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak Ty ji chceš, a těmi prostředky, jak Ty je chceš. Dej, abychom v Tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, která vede
k jednotě ve Tvé lásce a ve Tvé pravdě. Amen.

Za trpící:
Bože Otče, Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať Ti v odevzdanosti do Tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, že jsi je vyvolil. Amen.

Za vlast:
Bože milosrdný, prosíme Tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti Tvé. Amen.

Za politiky:
Nebeský Otče, jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit. Proto Tě prosím za ( ... ). Dej se mu poznat jako pravda, která mu pomůže žít život ve světle. Daruj mu živou a pevnou víru, která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě. Naplň ho odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další Tvé principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije. Povzbuď ho, aby hledal pravdu a aby ji šířil všude, kde je to možné. Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých. Požehnej i Jeho rodině a Jeho blízkým láskou, pokojem a radostí. Prokaž mu, Pane, své veliké milosrdenství. Amen.

Ve stresu:
Pane, přicházím k Tobě, protože mě drtí množství práce. Odevzdávám Ti všechna svá břemena a starosti. Prosím Tě, občerstvi mě svou láskou a nauč mě odevzdanosti do rukou nebeského Otce. Daruj mi svého Ducha, aby se mé srdce nevypínalo pocitem přehnané důležitosti a ať se neženu za velikými věcmi, které jsou pro mě nedostižné. Uklidni a utiš mou nepokojnou duši svou milostí, ať dovedu v každé situaci odevzdávat svůj život Tvému a mému Otci, který obléká polní květiny a sytí nebeské ptáky. Amen.

Modlitba matek v domácnosti:
Pane, modlím se k Tobě ze své kuchyně, protože nemohu být světicí v tichých zdech kláštera, nebo uprostřed africké pouště nebo v hlubokých meditacích jako horlivá novicka. Pomoz mi být svatá, když vařím jídlo a myji nádobí. Potřebuji ruce Marty, ale především srdce Marie, když čistím zablácené boty, vidím Tvé sandály. Vidím Tě vcházet do Martina domu, když drhnu podlahu. Pane, přijmi tuto mou meditaci, protože nic lepšího nedokážu. Prohřej mou kuchyň svou láskou a prosvětli ji svým pokojem, který mi přináší vnitřní klid a dává mi pocit štěstí a spokojenosti. Amen.

Za lásku k bližním:
Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém. Amen.

Prosba o život v síle biřmování:
Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, Jeho lásky, Jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem Církve, abych Tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. Amen.

Za přátelství:
Děkuji Ti, Pane, že jsi mi dal přítele, se kterým si rozumím a že nás spojuje Tvá láska a společné zájmy. Děkuji Ti za člověka, kterého jsi pro mě stvořil. Chceš, abychom si navzájem sloužili, abychom jeden druhého obohacovali. Pane, posvěť naše přátelství a nauč nás mlčenlivosti. Dej, ať si navzájem ukazujeme správnou cestu a ať nám všechno prospívá k dobrému. Naplň naše přátelství ušlechtilostí, věrností a láskou a ochotou
k oběti. Nedej, abychom se uzavřeli jen pro sebe. Ať se neomrzíme, ať si máme vždy co říct. Dej, Pane, ať naše přátelství nás přivádí blíž k Tobě, příteli nejlepšímu. Amen.

Modlitba za nepřátele:
Nebeský Otče, sešli nám skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, našeho Vykupitele a dárce blaha, svou svatou otcovskou lásku ke všem lidem, kteří se Ti protiví, aby se skrze ni obrátili a zanechali zlého. Otče, sešli svou otcovskou lásku na všechny, kteří nás pronásledují a zrazují, chtějí nám ubližovat, aby jim v tom Tvoje přítomnost zabránila. Otče, sešli svůj svatý oheň lásky na všechny lháře, pomlouvače a pokrytce, aby poznali, co je správné, a přestali ubližovat. Otče, Tvoje láska nechť se vylije na všechny zločince, na všechny nástroje zla, na všechny ty, kteří dychtí po moci, aby nemohli škodit lidstvu. Otče, ať síla Tvé lásky sestoupí na zem jako blesk, když vrahové obcházejí zemi a chtějí ubližovat národům. Otče, stůj při nás, náš Pane a Vůdče, buď naší záštitou a naší silou. Otče, nechej proudit svou otcovskou lásku na všechny národy, naplň je svým svatým ohněm, aby rozpoznaly nebezpečí doby, které vyvolává lest starého hada. Otče, buď všude dobrým Vládcem! Vládni nad odpůrcem, aby ustoupil do propasti zla a ušetřil lidi. Otče, nejlepší Otče, učiň to, co Tvoje otcovská láska pokládá za dobré, správné a spasitelné. To je naše víra, to je naše důvěra ve Tvou svatou lásku. Amen.

Prosba o ochotu ke smíření:
Ježíši, svého Otce jsi nám ukázal jako Boha milosrdenství a lásky. Dej, ať nikdy nejsem nemilosrdný, nikdy malicherný a úzkoprsý a pomstychtivý. Pomáhej mi, abych dokázal odpouštět a zapomínat. Dej, ať ochotou ke smíření sloužím pokoji na zemi. Amen.

Modlitba za kněžská a řeholní povolání na přímluvu sv. Gertrudy:
Pane Bože, všemohoucí Otče, Ty jsi povolal pannu Gertrudu k životu modlitby a rozjímání v tichu kláštera. Skrze přímluvu svaté panny Gertrudy dej, ať mnoho šlechetných dnešních mladých mužů a žen slyší na Tvé volání k řeholnímu životu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za nenarozené děti na přímluvu sv. Zdislavy:
Vzorná matko svých vlastních dětí, naše paní Zdislavo, ujmi se i těch dětí, kterým nemá být dopřáno, aby viděly zářící slunko a modrou oblohu. Vypros na našem Pánu a Jeho Matce vnitřní sílu matkám těchto dětí, aby je s láskou přijaly a šťastně přivedly na svět. A nám všem vlož do úst laskavá slova, která by povzbudila ony matky v jejich mnohdy těžké situaci. Ať nám to dopřeje nebeský Otec, Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět

K andělům

Ke svatému Archandělu Michaeli:
Svatý Michaeli, Archanděle, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikaž jemu Bůh, pokorně prosíme: A ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana i jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné. Amen.
„Sancte Míchael Archángele, defénde nos in prælio; contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Ímperet illi Deus, súpplices deprecámur: Tuque, princeps milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.“

Ke svatému Archandělu Michaeli II. (Lev XIII.):
Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, Archanděle, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům
v ovzduší (Ef 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze satanova otroctví. Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce, Tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit Církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy. (srov. Zj 20)

K andělu strážnému:
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: Mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na Tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

K svatému Rafaeli Archandělu:
Slavný Archanděle, svatý Rafaeli, který jsi starostlivě chránil Tobiášova syna na jeho obtížné cestě a vrátil ho jeho rodičům bez úhony spojeného s jeho důstojnou snoubenkou, buď věrným vůdcem také pro nás, uzdravuj naše neduhy, abychom překonali bouře a nástrahy tohoto světa a došli šťastně do blaženého přístavu věčnosti. Svatý Rafaeli, stůj při nás spolu se všemi anděly, pomáhej nám a přimlouvej se za nás.

Za ochranu na cestách:
Svatý Archanděle Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými andělskými sbory a zachraň nás ze všech nástrah temnot. Ochraňuj na každé naší cestě nás i všechny, s nimiž se potkáme. Svatý Archanděle Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi. Svatý Archanděle Gabrieli, se všemi svými anděly i našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milostiplnému, Neposkvrněnému Srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťastnou cestu.

Angele Dei:
„Ángele Dei, qui custos es mei, me, Tibi commíssum pietáte supérna, illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.“

Zpět

Chvalné a děkovné

Velebí – má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho Jméno je svaté. A Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. (Lk 1,46-55)

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele – neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát Jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil Ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. (Lk 1,68-79)

Klanění:
Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby Ti všichni vzdávali slávu a čest. Neboť jsi stvořil všechno a z Tvé vůle všechno povstalo a bylo stvořeno. Hoden jsi, Pane, vzít knihu a rozlomit její pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi nás vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa, a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem a budeme nad zemí vládnout. Hoden je Beránek, který byl zabit, aby vzal moc a bohatství
i moudrost, sílu a čest, slávu i chválu. (Zj 4,11; 5,9.10.12)

Chvála:
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v Něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli přijati za Jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála Jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí pro zásluhy svého milovaného Syna. (Ef 1,3–6)

Díky:
Radostně děkujeme Bohu Otci, že nám dal účast na podílu věřících ve světle, že nás vytrhl z moci temnoty a převedl do království svého milovaného Syna; v Něm máme vykoupení skrze Jeho Krev, odpuštění hříchu. (Kol 1,12-14)

Chvály Boha nejvyššího:
Ty jsi svatý Pán, jen Ty jsi Bůh, který dělá zázraky. Ty jsi silný. Ty jsi veliký. Ty jsi nejvyšší. Ty jsi všemocný Král, Otče svatý, Králi nebe i země. Ty jsi trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro. Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh, živý a pravý. Ty jsi láska a milování. Ty jsi moudrost. Ty jsi pokora. Ty jsi trpělivost a krása. Ty jsi jistota. Ty jsi pokoj. Ty jsi radost a veselí. Ty jsi spravedlnost a mírnost. Ty jsi všechno bohatství, které potřebujeme. Ty jsi laskavost. Ty jsi ochránce. Ty jsi strážce a obhájce. Ty jsi síla. Ty jsi osvěžení. Ty jsi naše naděje. Ty jsi naše víra. Ty jsi naše láska. Ty jsi naše velká sladkost. Ty jsi náš věčný život, veliký a podivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

Chvalozpěv na stvoření:
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, Tobě bud‘ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. Patří Tobě jedinému, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit Tvé Jméno. Ať Tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velkým leskem, vždyť je, Nejvyšší, Tvým obrazem. Ať Tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. Ať Tě chválí, můj Pane, bratr vítr a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, kterým živíš své tvory. Ať Tě chválí, můj Pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Ať Tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu. Ať Tě chválí, můj Pane, Ti, kdo odpouštějí pro Tvou lásku a snášejí nemoci a soužení. Blaženi Ti, kdo je snesou v pokoji, neboť Ty, Nejvyšší, dáš jim korunu. Ať Tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk jí nemůže uniknout. Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších. Blaze těm, které nalezne spojeny s Tvou nejsvětější vůlí, neboť druhá smrt jim neublíží. Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu a služte mu s velikou pokorou. (Sv. František)

Děkovná modlitba sv. Tomáše Akvinského:
Chválím Tě, slavím Tě, dobrořečím Ti, můj Bože, za nesmírná dobrodiní, jaká jsi udělil mně nehodnému. Vzdávám Ti chvály za Tvou laskavost, s jakou jsi tak dlouho na mne čekal, za Tvou mírnost, s jakou trestáš přetvářky, za Tvou dobrotu, s jakou mě voláš, za Tvou dobrosrdečnost, s jakou se mne ujímáš, za Tvé milosrdenství, s jakým mi odpouštíš mé hříchy, za Tvou dobrotivost, jakou mě bez mých zásluh zahrnuješ, za Tvou trpělivost, s jakou zapomínáš na mé křivdy, za Tvé ponížení, které je mi útěchou, za Tvou trpělivost, s jakou mě chráníš, za Tvou věčnost, která mě udržuje při životě, za Tvou věrnost, s jakou mě odměňuješ. Na to všechno nestačí mé chvály. Vzdávám díky Tvé velebnosti za přemíru Tvé dobroty, s jakou chceš ve mně stále rozmnožovat milost, rozmnoženou uchovávat a uchovanou odměnit. Amen.

Modlitba sv. Brigity:
Můj ukřižovaný Ježíši, když padnu, Ty mě pozvedneš, když pláči, Ty mě těšíš, když trpím, Ty mě léčíš. Když volám, Ty mi odpovídáš, když se třesu, Ty mě podporuješ. Můj ukřižovaný Ježíši, Ty jsi světlo, které mě osvěcuje, Ty jsi slunce, které mne zahřívá, Ty jsi pokrm, který mne obživí, Ty jsi zřídlo, které mne napájí, Ty jsi sladkost, která mne opájí. Ty jsi balzám, který mne vyléčí, Ty jsi krása, která mne uchvacuje. Můj ukřižovaný Spasiteli, Ty jsi pevnost, v níž se uzavírám, Ty jsi samota, v níž odpočívám, Ty jsi výheň, v níž se stravuji, Ty jsi hlubina, v níž se ztrácím. Můj ukřižovaný Spasiteli, jiného si nepřeji, jenom Tebe, jiného nehledám, jenom Tebe. Jiného nežádám, jenom Tebe, jiného nemiluji, jenom Tebe. Jiného si nepodržím, jenom Tebe. Ochraňuj mne po celý život můj, upokoj mne v posledním boji mém. Buď v mém srdci v poslední mé hodince.

Chvály před hodinkami:
Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a nejvznešenější Bože, všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro, který jediný jsi dobrý, Tobě chceme vzdát všechnu chválu, všechnu slávu, veškerý dík, všechnu čest, veškeré dobrořečení a vše dobré. Staň se, staň se! Amen.
(Sv. František)

Za odpuštění urážek Boha:
Navždy buď chváleno, ctěno, milováno, vzýváno a velebeno nejvyšší, úctyhodné a nevýslovné Jméno Boží v nebi, na zemi a pod zemí, ode všech tvorů, kteří vyšli z ruky Boží, skrze Nejsvětější Srdce našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti oltářní. Amen.

Buď veleben Bůh:
Bůh budiž veleben.
Buď velebeno Jeho svaté Jméno.
Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.
Buď velebeno Jméno Ježíš.
Buď velebeno Jeho přesvaté Srdce.
Buď velebena Jeho předrahá Krev.
Buď veleben Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní.
Buď veleben Duch Svatý, Utěšitel.
Buď velebena přesvatá Bohorodička Maria.
Buď velebeno její svaté a Neposkvrněné Početí.
Buď velebeno její slavné Nanebevzetí.
Buď velebeno jméno Marie, Panny a Matky.
Buď veleben svatý Josef, její přečistý snoubenec.
Buď veleben Bůh ve svých andělech a ve svých svatých.

Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože:
Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože, Otče svatý a spravedlivý, Pane a Králi nebe i země, pro Tebe samého Ti vzdáváme díky, že jsi svou svatou vůli a skrze svého jednorozeného Syna v Duchu Svatém stvořil všechno, duchovní i tělesné, a nás že jsi stvořil k svému obrazu a podobenství a postavil do ráje, kde jsme klesli vlastní vinou. A my a děkujeme, že jako jsi nás stvořil skrze svého Syna, tak jsi také chtěl opravdovou a svatou láskou, kterou jsi nás miloval, aby on se narodil jako pravý Bůh a pravý člověk z přeslavné, nejblahoslavenější vždy Panny svaté Marie a že jsi nás, zajatce, chtěl vykoupit Jeho křížem, Jeho krví a Jeho smrtí.

A děkujeme Ti, že tento Tvůj Syn přijde zase ve slávě a velebnosti, aby svrhl do věčného ohně zavržené, kteří nečinili pokání a Tebe neuznali; a všem, kteří Tě uznali, klaněli se Ti a v pokání Ti sloužili, aby řekl: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa”. A my všichni Menší bratři, neužiteční služebníci, pokorně a naléhavě prosíme, abychom vytrvali všichni v pravé víře a
v pokání, neboť jinak nemůže nikdo být spasen. (Sv. František)

Modlitba Karla Rahnera:
Bože, děkuji Ti za všechno, co jsi po mně v mém životě chtěl. Buď pochválen za čas mého narození. Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny. Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel. Nepropouštěj, Pane, svého Tvrdohlavého a líného sluhu ze svých služeb. Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině, kde zcela sám rozhoduji o svém věčném osudu. Ponechej si mne ve svých službách po všechny dny mého života. Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to, co Ty ukazuješ. Budu-li ve Tvé službě unavený, pak ať není unavená Tvá trpělivost se mnou. Ty přicházíš, Ty dáváš sílu, abych začal vždycky znovu. Abych doufal navzdory vší naději, abych věřil ve vítězství, které je Tvým vítězstvím ve mně, ve všech porážkách, které jsou mými porážkami. Amen.

Zpět

Prosebné a toužebné

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil navěky. Amen.

Modlitba sv. Františka z Assisi:
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu. Amen.

Modlitba na přímluvu sv. Terezie z Lisieux:
Milosrdný Bože, svaté Terezii jsi ukázal, že musí zůstat maličká, menšit se stále víc a víc, abys mohl růst. Ať ani já nikdy nehledám a nenalézám nic jiného než Tebe. Na její přímluvu mi dej opravdovou pokoru srdce a hluboké přesvědčení, že bez Tebe nejsem nic a nic nezmůžu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba sv. Terezie z Avily k větší důvěře v Boha:
Ať mě nic nezneklidňuje, ať mě nic nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí. Amen.

Modlitba o větší důvěru v Boha na přímluvu bl. Hroznaty:
Ó Pane a Bože, dal jsi blahoslavenému Hroznatovi sílu zříci se hmotných majetků a zasvětit svůj život zcela Tobě. Dej nám také odvahu žít podle zásad evangelia ve světě temnoty a požehnej všem těm, kteří jsou dnes vězněni pro víru v Tebe. Prosíme o to Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba ke sv. Jiří:
Svatý Jiří, jako voják vycvičený k boji jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet úklady nepřítele, který nám chce odebrat radost života věčného. Vypros nám, abychom jako Ty důvěřovali Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, a dokázali se rázně postavit proti každému pokušení. Uč nás ve zmatku světa překonávat strach, úzkost, podezírání a nástrahy zlého. Pomáhej nám, ať se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, důvěrou v Boží pomoc a setrváváním v naději. Ať se vyvarujeme zbytečného a zbabělého kritizování a odsuzování druhých. Ať jsme ochotni pracovat pro sjednocování lidské rodiny a denně znovu nasazovat všechny své síly pro ochranu a růst Božího království. Svatý Jiří, přimlouvej se za nás, abychom neutíkali před zkouškami a příkořími, ale abychom vytrvali v lásce Otce a Syna a s pomocí Ducha Svatého zvítězili nad naší slabostí a hříchem ve světě. Amen.

Modlitba ke sv. Maří Magdaléně:
Svatá Marie Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou, pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce. Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí. Ať vůně Tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu. Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska. Amen.

Prosba o pomoc k sv. Josefu:
Svatý Josefe, Tvá moc se vztahuje na všechny naše záležitosti, Ty dokážeš u Ježíše vyprosit všechno i to, co se zdá nemožné. Shlédni prosím, na naše záležitosti a pomoz nám. Amen.

Modlitba za osvobození na přímluvu sv. Benedikta:
Svatý Benedikte, velký pomocníku a přímluvce, postrachu zlých duchů, plni důvěry se k tobě utíkáme ve své nouzi. Přimluv se za nás u Božího trůnu a zažeň od nás zlé mocnosti s jejich škodlivým působením. Požehnej nás, jako jsi kdysi žehnal s velikou silou. Svatý otče Benedikte, patrone Evropy, oroduj za nás zvláště v hodině naší smrti. Amen.

Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera:
Ježíši, Tvé nejlaskavější Srdce neodmítá ani největšího hříšníka, když se obrátí. Proto Tě prosím, dej mně a všem kajícím hříšníkům srdce podobné Tvému, totiž srdce tiché, které miluje život skrytý a nehledá oblibu u lidí, nechce se mstít, srdce trpělivé, které umí snášet i největší životní těžkosti, srdce pokojné, které s bližním i se sebou samým žije v míru, srdce nezištné, spokojené s tím, co má. Dej mi srdce, které miluje modlitbu, srdce, které touží jen po tom, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován, srdce, které se rmoutí jen nad hříchem a nemá jiného přání, než aby podporovalo čest Boží a spásu bližního. Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen Jemu se chce líbit, srdce vděčné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší z lásky k Bohu, srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce vyrovnané, jehož radost i smutek, náklonnosti i obtíže s bližními, a vůbec všechna hnutí se řídí vůlí Boží. Amen.

Zůstaň se mnou, Pane:
*Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často. Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách. Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě. Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být ve Tvé společnosti. Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný. Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky. Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji Tebe.

*Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, bolestí … Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství! Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je jedinou radostí mého srdce. Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou. Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám! Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou vůli, Tvé Srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval
z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. Amen. (Sv. otec Pio)

Prosba o pokoru:
Ježíši, Ty jsi řekl: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete pokoj pro své duše. Ano, můj Pane a můj Bože, moje duše okřeje, když Tě vidí oděného do přirozenosti otroka, když ses snížil až k tomu, že myješ nohy svým apoštolům. Připomínám si také Tvá slova: „Příklad jsem vám dal, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Učedník není více než Mistr.“ Tato slova vyšla z mírného a pokorného srdce. Chci je uskutečňovat s Tvou milostí. Ty, Pane, znáš přece mou slabost: dnes ráno si dělám předsevzetí, že budu praktikovat pokoru, a večer poznávám, že jsem znovu propadala pýše. Při tom pohledu mám pokušení k malomyslnosti, ale vím, že i tato ztráta odvahy je výsledek pýchy. Chci, můj Bože, vložit svou naději jen do Tebe. Ty, který můžeš všechno, dej, ať se v mém srdci zrodí ctnost, po které toužím. Abych obdržela milost Tvého nekonečného milosrdenství, budu Ti často opakovat: Ježíši tichý, srdce pokorného, učiň mé srdce podobným Tvému.

Modlitba za záchranu:
Něžný Otče, nenech dopadnout svůj hněv na tuto generaci, aby zcela nezanikla. Neponech své stádo napospas strachu a úzkosti, když vody vyschnou a příroda zpustne, vše zhyne ve Tvém hněvu a zmizí beze stopy. Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí ji
v pustinu! Na obzoru se objeví hvězda. Noc bude ničivá a popel bude padat jako sníh v zimě, přikrývajíc Tvůj lid jako přízraky. Smiluj se nad námi, Bože, a neposuzuj nás přísně. Rozpomeň se na srdce, která se radují v Tobě a Ty v nich. Rozpomeň se na své věrné, a nenech na nás dopadnout svou mocnou ruku, ale raději nás ve svém milosrdenství pozvedni a vepiš svá nařízení do každého srdce. Amen.

Modlitby sv. Pia X.:
Můj Bože a mé Všechno! Můj Bože, dej, abych Tě miloval, a jedinou odměnou za moji lásku nechť je, abych Tě miloval stále více! Můj Bože, mé jediné dobro, jsi pro mne vším; dej, abych žil zcela pro Tebe! Můj Bože, děkuji Ti za to, co mi dáváš, i za to, co mi odnímáš. Děj se Tvá vůle!

Modlitba sv. Markéty Marie Alacoque:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy. Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života. Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti. Buď naším ospravedlněním před Bohem. Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu. Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru. Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky. Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám. Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali, že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe. Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: Zapiš naše jména hluboko do svého Srdce. Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě.

Prosba studentů k sv. Josefu Kopertinskému:
Svatý Josefe Kopertinský, příteli studentů a přímluvce těch, co skládají zkoušky, přicházím, abych Tě prosil o pomoc v mém studiu. Ty znáš ze své vlastní zkušenosti, jak velký neklid doprovází studijní úsilí a jak je jednoduché ztratit orientaci v množství intelektuálních otázek nebo se nechat znechutit. Ty, který jsi byl ve studiu a při zkouškách Bohem zázračně podporován, abys byl připuštěn ke kněžskému svěcení, vypros u Boha světlo pro můj rozum a sílu pro mou vůli. Ty, který jsi zcela konkrétním způsobem zakusil mateřskou pomoc Panny Marie, Matky Moudrosti, pros Ji za mne, abych mohl šťastně překonat všechny studijní těžkosti. Svou důvěru ve Tvou přímluvu spojuji s pevným rozhodnutím žít jako člověk skutečně věřící. Amen.

Studentská modlitba:
Nejsvětější Pane, sešli na mě milost Tvého Svatého Ducha a posilni mě, abych se mohl(a) dobře učit, studovat a tím se stát lepším člověkem pro Tvoji slávu, útěchou pro mou rodinu a přínosem pro naši Církev a národ. Amen. Kriste, pravé světlo, kterým osvětluješ a posvěcuješ každého člověka, který přišel na svět, nech světlo svého pokoje zářit na mě, abych mohl vidět Tvoje přívětivé světlo a veď moje kroky na cestě Tvých přikázání na přímluvu Tvé svaté Matky a všech svatých. Amen.

Studentská modlitba II.
Přijď, Duchu Svatý, božský Stvořiteli, pravdivý zdroji světla a moudrosti, vlij svoji moudrost na můj tupý rozum, rozežeň mračna, která mě pokryla a z nich vycházející hřích a ingnoranci. Dej mi pronikavou mysl, postupy, myšlení a dlouhodobou paměť
a úlevu v učení, jasnost v chápání a hojnost milosti v sebevyjádření. Provázej počátky mé práce, nasměruj postup a veď k úspěšnému dokončení. O to Tě prosím, Ježíši Kriste, Bože, člověče, žijíce s Tebou na věky věků. Amen. (Sv. Tomáš Akvinský)

Pokorná prosba o podporu:
*Ó všemohoucí Bože, má jediná Lásko, můj Stvořiteli. Prosím, nevím, co mám konat. Jsem si bezradný, vždyť dělám to, co dělat nechci! Shlédni na mě, ó laskavý Bože a svým Duchem pronikni mou bytost, tak abych mohl konat co nejvíce dobrých skutků, tak abych Tě více miloval a byl přívětivý a laskavý i ke všem bližním. Ó Duchu Svatý, dej ať se co nejvíce podobám Tvé nejsvětější a nejčistší snoubence Panně Marii, která Tě ze všech tvorů nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji Tě miluje v nebi. Ježíši dej, ať všechny mé činnosti, práce a starosti činím jako Tvůj pěstoun, svatý Josef. Ať je každá práce pro oslavu Tvou a mohu se radovat nad každým dílem, ve kterém mi budeš Ty Ježíši, s Josefem nápomocen. *Klaním se Ti, uctívám Tě a velebím Tvé svaté a přečisté Jméno, které je nad každé jméno. Ó Pane, nevím, jak bych Ti ještě více mohl poděkovat a vzdát Ti chválu. Vždyť každé mé děkování je ubohé proti tomu, co si právem zasloužíš. Já, prach a popel, Pane, nejsem hoden ničeho, a přesto se o mě staráš jak o nejmilejší dítko. Všechno jsi mi dal, Pane. Všechno to mám nezaslouženě. A jak jsem se Ti odvděčil? Pane, smiluj se nade mnou!

Prosba k Bohu:
Ježíši, Ty mě vidíš. Znáš mě lépe než já samotný. Když se na sebe zpětně dívám, uvědomuji si, jak jsem zaslepen leností, vlažností, pohodlím a přitom Tebe denně přibíjejí na kříž. Pane, prosím pomoz mi! Ač jsou mé skutky ubohé, vyslyš aspoň moji touhu konat tak, jak jsi nás učil. Prosím Tě, Prameni života, abys poslal svou Matku, Pannu Marii, aby mi ukázala cestku k Tobě. Aby mě držela za ruku a nikdy jsem nesešel z cesty, neboť ona šla Tvou nejpřímější cestou k Tobě a byla pro Tebe schránkou nejněžnější útěchy, tak vysoké, že nikdo na zemi ani na nebi, krom Tebe, ji nebude přesahovat v lásce a ctnostech. Proto toužím, aby právě tato Učitelka Církve mě doprovázela v mém životě. Amen.

Pane, veď můj život:
Ó všemohoucí Bože, já, nejnepatrnější ze všech, Tě prosím, abys mé slabé tělo a mysl občerstvil Tvým Duchem, abych všechna utrpení a bolesti snášel s klidnou myslí, přijímal je a především byl naplněn radostí, že mohu mít alespoň nepatrnou účast na Tvém utrpení. Pane, i když se obávám nést kříž, protože má duše baží po pohodlí, tak Tě prosím, naplň mě milostmi a ctnostmi, abych se celým svým životem snažil napodobit Tebe, nejvyšší Dobro. Pane, jsem plný lenosti, podlosti, strachu a kvůli těmto svázanostem, nejsem schopen se Ti zcela odevzdat, abych plnit Tvou nejsvětější vůli. Proto Tebe, nejvyšší Vzore, prosím, abys mě vedl po správné cestě a vnukal mi takové smýšlení, které je v Tvých očích líbezné a sňal ze mě veškerá pouta, která mě drží na tomto světě. Pane, toužím po Tobě. Zcela se Ti odevzdávám a prosím, přijmi mou ubohost, ne proto, abych takovým zůstal, ale abys svou výchovu přizpůsobil mé nehodné duši a já byl hoden Tě po celou věčnost chválit a velebit na nebi. Na nic nečekej, Ježíši, a začni hned s nápravou mé nehodné duše, protože samotný nejsem schopen ničeho, ale dávám Ti své přislíbení, že se budu snažit ze všech sil Ti naslouchat a polepšit se. Miluji Tě, drahý Ježíši. Odevzdávám Ti svou vůli. Odevzdávám Ti celé své bytí, abys se mnou naložil podle své nejvyšší dobroty. Důvěřuji Ti. Amen.

Zpět

Ostatní modlitby

Modlitba odevzdání se Bohu:
Dávám se do Tvých rukou, čiň se mnou, co chceš. Stvořil jsi mě pro sebe. Co chceš, abych dělal? Jdi se mnou po své cestě. Chci být tím, pro co mě chceš mít, a vším tím, pro co mě chceš vytvořit. Neříkám: „Půjdu za Tebou, kamkoli půjdeš,“ neboť jsem slabý. Ale chci jít za Tebou a prosím o sílu pro tento den. Amen.

Modlitba odevzdání se Bohu II.
Můj Otče, odevzdávám se Ti, učiň se mnou, co se Ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji Ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se Tvoje vůle vyplnila na mě, na všech Tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do Tvých rukou. Dávám Ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce, protože Tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do Tvých rukou bez míry,  s nekonečnou důvěrou, protože Ty jsi můj Otec.

Oběť dnešního dne:
Můj Bože, obětuji Ti všechny skutky, které dnes vykonám s úmyslem pro slávu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; chci posvětit každý úder mého srdce, všechny mé myšlenky a činy, i Ty nejprostší a spojuji je s Tvými nekonečnými zásluhami, abych napravila své nedostatky a vhodila je do výhně Tvé milosrdné lásky. Ó můj Bože, chci si od Tebe vyprosit pro všechny své drahé milost plnit dokonale Tvou svatou vůli a přijímat z lásky k Tobě radosti i bolesti tohoto pomíjejícího života, abychom byli jednou spojeni v nebi po celou věčnost. Amen.

K nejdrahocennější Krvi:
Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, Ty, který hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se Ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se Ti dostává od tolika hříšníků, kteří dychtí po tom, aby se Ti rouhali. Buď vždy blahořečena, Krvi nekonečné ceny a Tisíckrát buď veleben Ježíš, který Tě prolil pro naši spásu. Byla to Tvoje nekonečná láska k nám, která ji vycedila z Tvých žil do poslední kapky. Ó Krvi vykoupení a života, jednoty a pokoje, zdroji milosti a záruko věčného života, učiň, ať Tě chválí všechna srdce a všechny jazyky, velebí Tě a ustavičně Ti vzdávají díky. Amen. (Sv. Kašpar Bufalo)

Páteční modlitba:
Klaním se Ti, Spasiteli můj, Ježíši Kriste, který umíráš na kříži z lásky ke mně. Děkuji Ti, že je to smrt pro moji spásu. Věčný Otče, obětuji Ti Tvého milovaného Syna, který visí na kříži, úplně zbavený roucha, rozdrásaný trny a hřeby probodnutý, utrpením celý zmořený, a v mukách umírá. Ano, Bože můj, je to Tvůj milý Syn, kterého Ti obětuji v tomto žalostném stavu. Přijmi Jeho božskou oběť. Přijmi ji i ode mne, vždyť je to výkupné za moje hříchy. Je to Krev Bohočlověka, je to smrt Bohočlověka, je to Bůh sám, kterého Ti obětuji na zaplacení a vyrovnání svých dluhů. Obětuji Ti ho i na potěšení duší v očistci, za srdce zarmoucená, za nemocné a umírající, za obrácení hříšníků, za vytrvalost spravedlivých a také, abych si vyprosil milost dobře žít a dobře zemřít. Amen.

Modlitba z Akity:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo skutečně přítomné v Nejsvětější Svátosti, zasvěcuji Ti své tělo a duši, aby byly úplně spojené s Tvým Srdcem, obětovaným v každém okamžiku na všech oltářích světa a vzdávajícím chválu Otci a prosícím o příchod Jeho království. Prosím, přijmi mě jako pokornou oběť. Používej mě podle své vůle ke slávě Otcově a ke spáse duší. Nejsvětější Matko Boží, nikdy nedovol, abych byla oddělena od Tvého božského Syna. Prosím Tě, braň mě a ochraňuj mě jako své dítě. Amen.

Modlitba s prosbou o odpuštění:
Prosím o odpuštění, když slyším Tvá slova a vidím Tvou lásku, poznávám, co jsem udělal nesprávně: ničím jsem nepřispěl, aby se svět stal lidštějším a aby chudí a trpící nemuseli pociťovat život jako peklo. Nedbal jsem na Tvé Slovo a nedělal jsem nic, neodvážil jsem se milovat lidi. Pomoz mi, ať Tě poslouchám lépe, ať správně vidím lidi a více je miluji. Amen.

Jsem zbabělec:
Obratně se vyhýbám všem nebezpečím. Směju se spolu s většinou. Nadávám, když většina nadává. Mlčím, když bych chtěl mluvit. Ještě nikdy jsem neriskoval jediné slovo proti většině. Mám strach. Má zbabělost je jako zákeřná nemoc. Jsem zbabělý člověk. Slituj se nade mnou. Dej mi odvahu. Chci Ti víc důvěřovat. Amen.

Modlitba ve strachu:
Milosrdný dobrý Bože, Ty znáš všechen můj strach, obavu z toho, že se ztrapním před druhými, strach z druhých lidí, strach z toho, že mi ublíží, strach z nových věcí, které jsou přede mnou. Odevzdávám Ti svůj strach i neschopnost překonat jej. Znáš všechny mé pokusy bojovat s ním. Víš, že až dosud k ničemu nevedly, naopak ve mně jen ještě víc strachu utvrdily. Vztáhni nad mým strachem svou žehnající pravici. Proměň jej, aby mě přivedl blíž k Tobě a aby i ukázal na Tebe. Ve Tvých rukou jsem v bezpečí i se svým strachem.

Nevím, o co mám prosit:
Nevím, o co mám prosit – Ty víš, co potřebuji. Je-li to, co si přeji, pro mě dobré, dáš mi to. Miluješ mě lépe, než dokážu milovat sám sebe. Nauč mě modlit se, modli se ve mně. Mnozí lidé jsou mi nesympatičtí. Nedokážu překonat svůj odpor a zbavit se svých pocitů. Nesympatickým lidem jsem se vyhýbal. A když to bylo možné, dával jsem jim svou nechuť pocítit. Ty jsi nerozdělil lidi do skupin, Ty máš rád každého. Dej, ať
v každém člověku vidím člověka, Tebe, který ses stal člověkem. Amen.

Denní obětní modlitba:
Můj drahý Veleknězi, nebeský Ženichu mé duše a Církve, jediná Lásko mého srdce! Také dnes chci obětovat na oltář Tvého Nejsvětějšího Srdce všechna srdce kněží. Přijmi je a učiň, aby v každé vteřině patřila jenom Tobě. Skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Ti všechny kněze navěky obětuji a odevzdávám. Jsem zde, aby můj život byl dokonalou obětí a modlitbou za ně. Amen.

K sv. Josefu (odpustkové):
*Svatý Josefe pamatuj na mne a pomáhej mi u svého svěřence, našeho Pána Ježíše Krista a sjednávej mi i přízeň své nevěsty, Jeho Matky Panny Marie. Neboť On žije a vládne s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen. (100 dní, Lev XIII., 1889)
*Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen. (100 dní, Lev XIII., 1891)
*Vypros nám, svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII., 1882)
*Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši. Stůjte při mně v posledním smrtelném zápase. S vámi ať má duše odejde v pokoji. (300 dní, Pius VII., 1807)

Před vyobrazením Ukřižovaného:
Plnomocné odpustky pro toho, kdo v pátek v postní době po svatém přijímání rozjímavě vykoná následující modlitbu před vyobrazením Ukřižovaného (obraz nebo kříž). Během ostatních dní v roce budou za tuto modlitbu propůjčeny částečné odpustky. Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a v hloubce srdce Tě pokorně prosím: Vtiskni mému srdci živoucího ducha víry, naděje a lásky; pravou lítost nad mými hříchy a pevnou vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých pět ran a uvažuji při tom, co o Tobě předpověděl prorok David: „Probodli mé ruce i nohy, spočítali všechny mé kosti.“

Požehnání blízkému člověku:
Milosrdný a dobrý Bože, požehnej … (nyní jmenujte osobu/osoby). Drž nad nimi svou laskavou ruku, ať všude vnímají Tvou uzdravující a milující blízkost. Naplň je svým Duchem Svatým. Ať Tvůj Duch sestoupí do všech propastí jejich duše. Uzdrav jejich rány. Oživ v nich všechno odumřelé. Dej vláhu všemu uschlému v nich. Přiveď je k prameni požehnání, který tryská v jejich nitru. Dej, ať jsou takoví, jací skutečně jsou, ať se stanou požehnáním pro všechny, s nimiž se setkají. Daruj jim důvěru, že žehnáš jejich cestám. Provázej je na jejich cestách, aby po nich došli k hlubšímu životu, k větší svobodě a lásce. Amen.

K sv. Josefu Dělníkovi:
Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů. Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal. Vypros mi, abych pracoval s klidem a poctivě a nelekal se únavy ani obtíží. Abych pamatoval, že vydám počet z času, který jsem promarnil, z nadání, které jsem nevyužil a z každého dobrého skutku, který jsem neudělal. Ať všechno věnuji pro Ježíše a pro Pannu Marii. Ať všechno dělám podle Tvého příkladu, svatý Josefe. Amen. (Sv. Pius X.)

Modlitba, kterou naučil anděl tři malé děti před zjevováním Panny Marie ve Fatimě:
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě. (Opakuje se 3x.)

Modlitba matky Stanislavy Ernstové:
Milostivý Ježíši, dej, prosím Tě, aby Tvoje Nejsvětější Jméno bylo mým posledním slovem, které vysloví moje umírající rty. Dobrotivý Ježíši, dej, prosím Tě, aby Tvoje Nejsvětější Tělo bylo mým posledním pokrmem a navěky mě živilo. Milosrdný Ježíši, dej, prosím Tě, aby Tvoje převznešená tvář byla první, kterou uvidí má duše, jen co se odloučí od těla. Milosrdný Ježíši, dej, prosím Tě, aby můj hluboký zármutek nad hříchy byl mou poslední bolestí, kterou protrpím. Přemilý Ježíši, prosím Tě, buď Ty mým průvodcem z tohoto strastiplného života do věčné slávy. Amen.

Modlitba k sv. Šarbelovi:
Svatý otče Šarbeli, který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás. Rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli, rozněť v nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu, chraň nás před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě. Na Tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla a vyřešení problémů v situaci lidsky bezvýchodných. Shlédni na nás milostivě, a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme. Především však nám pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného. Amen.

Hymnus sv. Patrika: (upraveno)
*Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest, skrze jeho ukřižování i pohřeb, skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení, skrze jeho návrat při posledním soudu.
*Povstávám dnes skrze lásku cherubínů, poslušnost andělů, podrobenost archandělů, skrze naději na odplatu při zmrtvýchvstání. Skrze modlitby patriarchů, skrze výroky proroků, skrze víru vyznavačů, skrze nevinnost svatých panen, skrze skutky spravedlivých.
*Povstávám dnes skrze Boha, jenž mě rač říditi. Boží sílo, udržuj mě, Boží moudrosti, veď mě, Boží oko, hleď za mne, Boží ucho, slyš mě, Boží slovo, mluv za mne, Boží ruko, chraň mě, Boží cesto, prostírej se přede mnou, Boží štíte zastiňuj mě, Boží vojsko, chraň mě před léčkami ďábelskými, před pokušením hříchu, před svody tělesnými, před každým, kdo mi strojí úklady, ať blízko či daleko, ať sám či v davu.
*Kriste buď se mnou, Kriste buď přede mnou, Kriste buď za mnou, Kriste buď ve mne, Kriste buď pode mnou, Kriste buď nade mnou, Kriste buď, kde lehám, Kriste buď kde sedám, Kriste buď kde vstávám, Kriste buď v srdci každého myslícího na mne, Kriste buď v ústech každého mluvícího o mně, Kriste buď v každém oku vidoucí mne, Kriste buď v každém uchu slyšící mne.
*Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici, skrze víru v trojitost, skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.

Zpět

Ke svátostem
Zpytování svědomí

Před svátosti smíření:
Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mě dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život před Tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš Ty. Tvůj Syn, Ježíš Kristus, mi svým lidským životem ukázal, jak mám žít já, který nesu Jeho jméno – křesťan. Osvěť svým Duchem můj rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, abych svých hříchů litoval. Daruj mi statečnost a pokoru, abych se upřímně vyznal. Pohni mou vůlí, abych svá předsevzetí dokázal uskutečnit. Dej mi nadšení pro spravedlnost a dobro.

Myšlenky k lítosti a předsevzetí:
Bože, lituji všech svých hříchů. Zasloužil jsem za ně trest, ale Ty mi nabízíš svou lásku. Je mi líto mých provinění, protože jsem Tě jimi urážel. Chci se bránit hříchu a vyhýbat se
i příležitosti k němu. Svěřuji Ti lidi, kterým jsem ublížil. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Dej mi sílu a veď mě. Můj Ježíši, milosrdenství.

Po svátosti smíření

Modlitba díků po sv. zpovědi:
Pane Ježíši, potřebuji Tě! Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám Ti dveře svého života a přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takový, jakého mě chceš mít! Amen.

Myšlenky k díkům za smíření:
Velebí má duše Pána, protože mi prokázal milosrdenství. Sňal ze mě břemeno hříchů, daroval mi znovu mír a pokoj, který jsem ztratil. Bože, láskyplný Otče, sotva kdy pochopíme celou hloubku Tvé lásky k nám hříšníkům. Děkuji Ti za Tvou dobrotu a slibuji, že za mým dobrým předsevzetím budou následovat i činy, že se budu poctivě snažit je uskutečňovat. Vždyť jsi mi dal v této svátosti sílu a milost. Chci s ní spolupracovat a žít tak, abych se směl těšit na setkání s Tebou tváří v tvář v hodině smrti. Moje nebeská Matko Maria, pomáhej mi, abych dodržel, co jsem v této svátosti slíbil. Můj anděle strážný, chraň mě. Můj křestní patrone a vzore, přimlouvej se za mne, aby mně Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Přede mší svatou

Sedmero modliteb přede mší svatou:
*Dobrotivý Bože, nakloň svůj sluch k našim prosbám a osvět milostí Ducha Svatého naše srdce, abychom si zasloužili důstojně slavit Tvá tajemství a milovat Tě věčnou láskou.
*Bože, kterému je každé srdce zjevné, k němuž promlouvá veškerá vůle a není mu skryté žádné tajemství, očisti vlitím Ducha Svatého smýšlení našeho srdce, abychom si zasloužili dokonale Tě milovat a důstojně Tě chválit.
*Zapal, Pane, ohněm Ducha Svatého naše ledví a naše srdce, abychom Ti sloužili v čistém těle a líbili se Ti nevinností srdce.
*Prosíme, Pane, ať Duch Svatý, který z Tebe vychází, osvítí naši mysl a uvede nás do veškeré pravdy, jak to slíbil Tvůj Syn.
*Nechť je s námi, prosíme, Pane, síla Ducha Svatého, očistí naše srdce a odvrátí od nás všechno zlé.
*Bože, který jsi vyučil srdce věřících osvícením Ducha Svatého, dej, ať v tomto Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z Jeho útěchy.
*Navštiv nás, Pane a očisti naše svědomí, aby Tvůj Syn při svém příchodu k nám našel u nás připravený příbytek. Který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.

Před přijímáním

Modlitba sv. Jana Zlatoústého:
Věřím, Pane, a vyznávám, že Ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, který přišel na svět, aby spasil hříšníky, a já jsem první z nich. Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na své tajemné večeři, vždyť nechci toto tajemství vydat Tvým nepřátelům, ani Tě pozdravit jidášským políbením, ale jako lotr se Ti vyznávám: Pamatuj na mne, Pane, ve svém království. Pamatuj na mne, svrchovaný Pane, ve svém království. Pamatuj na mne, Svatý, ve svém království. Kéž přijetí Tvých svatých svátostí, Pane, ať není mi k soudu ani odsouzení, ale k uzdravení duše a těla. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade mnou. Nesčetné jsou hříchy mé, Pane, odpusť mi.

Modlitba sv. Jana Zlatoústého II.
Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu duše mé, avšak Ty jako lidi milující přeješ si přebývat ve mně, osměluji se přistoupit. Vládce, přikaž mi, abych otevřel dveře, které Ty sám jsi stvořil, a vejdi do mne s lidumilností sobě vlastní. Kéž vstoupíš a osvítíš zatemněné myšlení mé. Věřím, že tak učiníš, vždyť jsi smilnou ženu neodehnal, když přišla za Tebou. Ani kajícího celníka jsi neodmítl, ani lotra, který rozpoznal Tvé království, jsi nevyhnal, ani toho, kdo Tě pronásledoval, jsi neopustil, když se kál. To vše se stalo. Ano, všechny, kteří k Tobě přišli s pokáním, jsi zařadil do sboru přátel svých, neboť jediný jsi požehnaný, vždycky, nyní i na nekonečné věky. Amen.

Po přijímání

Modlitba sv. Basila Velikého:
Děkuji Ti, Pane, můj Bože, že jsi nezamítl mě hříšného, nýbrž že jsi mi dopřál účast na svém svatém tajemství. Děkuji Ti, že jsi poskytl mně nehodnému své přečisté, nebeské dary. Nejdobrotivější Pane, Ty jsi pro nás umřel a vstal z mrtvých a odkázal nám tuto úžasnou životodárnou svátost k posilnění a posvěcení duše i těla, k zapuzení každého protivníka, k osvícení ducha, k usměrnění duševních sil, k neotřesitelné víře, k nelíčené lásce, k pravé moudrosti, k plnění Tvých přikázání, k rozmnožení Tvé božské milosti a k získání Tvého království. Dej, ať jsem chráněn Tvou svátostí a mám na mysli jen Tvou vůli. Ať nežiji sobě, nýbrž Tobě, našemu Pánu a oblažiteli. Dopřej mi, abych opouštěl tento svět s nadějí na věčný život a došel věčného pokoje. U Tebe dojdou splnění všechny tužby, v Tobě je nevýslovná radost těch, kteří Tě milují, Kriste, Bože náš! Tobě pěje chválu všechno stvoření navěky.

Modlitba sv. Jana Zlatoústého:
Kriste Bože, tajemně jsem mohl přijmout Tvé přečisté Tělo a Krev, opěvuji, velebím, slavím, klaním se a oslavuji Tvou spásu, Pane, i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského:
Díky Ti vzdávám, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, že jsi mě hříšného a nehodného svého služebníka bez jakýchkoliv mých zásluh, jen pro své milosrdenství nasytil předrahým Tělem a Krví svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. A prosím, aby mi toto svaté přijímání nebylo k odsouzení, nýbrž spásným přispěním a milostí. Ať je pancířem víry a štítem dobré vůle. Ať odstraní vášně, uhasí žádostivost a chlípnost, rozmnoží lásku a trpělivost, pokoru a poslušnost a všechny ctnosti. Ať je pevnou ochranou před nástrahami všech nepřátel, jak viditelných, tak neviditelných, ať je utišením všech hnutí tělesných i duchovních, bezpečným spočinutím v Tobě a šťastným dovršením mého života. A prosím Tě, abys mě, hříšníka, dovedl k oné nevýslovné hostině, kde spolu se svým Synem a Duchem Svatým jsi pro své svaté úplným nasycením, věčnou radostí, svrchovanou líbezností a dokonalým štěstím. Amen.

Po mši svaté

Dobrý Pane Ježíši:
Dobrý Pane Ježíši, žehnej ze svého svatostánku nám, Tvým dětem, našim rodinám, příbuzným a dobrodincům. Žehnej svaté Církvi, naší vlasti i farnosti. Pane Ježíši, zachraň nás, neboť bez Tebe zahyneme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní
i v hodinu smrti naší. Amen.

K Nejsvětější Eucharistii

Duchovní přijímání:
U Tvých nohou, můj Ježíši, padám na tvář a obětuji Ti kajícnost svého zkroušeného srdce, které je pokořeno ve své nicotnosti a ve Tvé svaté přítomnosti. Klaním se Ti ve Svátosti Tvé lásky, nevýstižné Eucharistii. Toužím Tě přijmout do ubohého příbytku, který Ti nabízí mé srdce. Zatímco čekám na štěstí svátostného Přijímání, přeji si Tě mít v duchu. Přijď ke mně můj Ježíši, protože já ze své strany přicházím k Tobě! Kéž Tvá láska obejme celé mé bytí v životě i ve smrti. Věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě. Amen.

Duchovní přijímání II.
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci Tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez Tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po Tobě. A protože Tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od Tebe odloučil.

Prosby k eucharistickému Ježíši:
Živý Chlebe, který jsi sestoupil z nebe, prosíme Tě:

abys ráčil zachovat a rozmnožit naši víru, úctu a zbožnost vůči této obdivuhodné Svátosti,
abys nás ráčil skrze opravdové vyznání našich hříchů vést k plodnému přijímání Nejsvětější Eucharistie,
abys nás ráčil vysvobodit z každé hereze, věrolomnosti a zaslepenosti srdce,
abys nám ráčil udělit drahocenné a nebeské ovoce této svaté Svátosti,
abychom Tě ve svaté Hostii s živou vírou vyznali s milovaným učedníkem: „Je to Pán,“
abychom Tě v Nejsvětější svátosti milovali celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou silou,
abys nás ráčil učit bohumilému způsobu, jak Tě přijímat a vítat v této božské svátosti,
abys ráčil požehnat nás, kteří jsme neviděli, a přesto uvěřili ve Tvou přítomnost pod eucharistickými způsobami,
abys nás v hodině naší smrti ráčil posilnit a ochránit tímto nebeským viatikem.
Modleme se:
Přicházíme k Tobě, Pane Ježíši, náš eucharistický Bože, přicházíme k Tobě a s apoštoly říkáme: „Dej nám více víry.“ Dej nám silnou a živou víru v tajemství Tvé reálné přítomnosti uprostřed nás. Dej nám nádhernou víru setníka, která od Tebe získala takovou chválu. Dej nám víru milovaného učedníka, abychom Tě poznávali v temnotě a řekli: „Je to Pán.“ Dej nám víru Marty, abychom vyznali: „Ty jsi Syn Boží.“ Dej nám víru Magdalény, abychom Ti padli k nohám a zvolali: „Rabbuni, Mistře!“ Dej nám víru všech Tvých svatých, jimž byla Nejsvětější svátost začátkem nebe započatého na zemi.
V každém Přijímání rozmnož naši víru, neboť s vírou, láskou, pokorou, úctou a dobrou vůlí přichází do našich duší všechno. Eucharistický Pane, rozmnož naši víru. Amen.

Zadostiučinění eucharistickému Ježíši:
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro Ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Amen.

Svatá Hostie, obětovaná za spásu hříšníků, smiluj se nad námi.
Svatá Hostie, opovrhovaná vlažnými křesťany, …
Svatá Hostie, znamení odporu,
Svatá Hostie, urážená rouhači,
Svatá Hostie, Chlebe andělů, daný lidem,
Svatá Hostie, hozená do bláta a pošlapaná,
Svatá Hostie, zneuctěná nevěrnými kněžími,
Svatá hostie, zapomenutá a opuštěná ve Tvých kostelích,

Pro nesmírné pohrdání touto nejpodivuhodnější Svátostí, podáváme Ti zadostiučinění:
Za Tvé neskonalé ponížení ve Tvé obdivuhodné svátosti, odpusť nám, Pane.
Za všechna nehodná přijímání, …
Za neúctu zvrácených křesťanů,
Za znesvěcení Tvých svatyní,
Za zneuctěná a unesená ciboria,
Za neustálá rouhání bezbožných lidí,
Za zatvrzelost a věrolomnost heretiků,
Za nedůstojné hovory vedené ve Tvých svatých chrámech,

Modlitba k eucharistickému Ježíši (Sv. Alfons):
Můj Pane Ježíši Kriste, z lásky k lidem přebýváš v této velebné svátosti ve dne i v noci a všechny, kdo Tě přicházejí navštívit, očekáváš, zveš a přijímáš pln lásky a dobroty. Věřím, že jsi ve Svátosti oltářní skutečně přítomen. Klaním se Ti v hluboké pokoře a děkuji Ti za všechny udělené milosti. Zvláště za to,že ses mně v této Svátosti sám daroval, že jsi mi dal za přímluvkyni svou nejmilejší Matku, blahoslavenou Pannu Marii, i že jsi mne povolal, abych Tě alespoň v srdci navštívil. Pozdravuji Tvé nejlaskavější Srdce – předně jako poděkování za tento velký dar; dále jako zadostiučinění za všechny urážky, kterými Tě v této svátosti zahrnuli Tví nepřátelé; konečně, abych se Ti klaněl na všech místech světa, kde jsi ve velebné svátosti málo ctěn a příliš opuštěn. Můj Ježíši, miluji Tě z celého srdce! Lituji, že jsem dřív Tvou nekonečnou dobrotu tolikrát urážel.

S Tvou milostí si umiňuji, že Ti už nikdy nebudu neposlušný. Zasvěcuji se Ti nyní docela, ačkoli jsem jen hříšný člověk; odříkám se své vůle, svých náklonností a přání i všeho, co mi patří, a všechno Ti podávám. Nakládej ode dneška se mnou i se vším, co mám, jak se Ti líbí. Přeji si jen a prosím Tě za to, abych Tě miloval, setrval v dobrém a dokonale plnil Tvou svatou vůli. Prosím Tě za duše v očistci, zvláště za Ty, které Tě ctily ve svátosti a chovaly úctu k přesvaté Panně Marii. Prosím Tě zejména za všechny ubohé hříšníky. Spojuji konečně, můj drahý Spasiteli, všechna svá přání s přáními Tvého lásky nejhodnějšího Srdce a podávám je společně nebeskému Otci, Jehož Tvým Jménem prosím, aby je z lásky k Tobě přijal a vyslyšel. Amen.

Návštěva eucharistického Krista:
Pán můj a Bůh můj! Věřím, že to, co se smyslům jeví jako chléb, jako podoba plodu země a lidské práce, jsi Ty, oslavený Ježíš Kristus. Věřím, že jsi to Ty, ve kterém je celý svět stvořen, kterým je vykoupen, ve kterém má svůj cíl. Ty, který všechno nekonečně převyšuješ i miluješ. Ty, má touha, radost, štěstí. Pán můj a Bůh můj! Ztichlý a zmlklý,  s vírou a láskou se Ti klaním. Tobě, který jsi nesmírný i nejbližší. Tobě, který jsi Beránek zabitý za naše hříchy i Kristus vzkříšený, který žije na věky. Pán můj a Bůh můj!

Zpět

K Duchu Svatému
Litanie

Litanie k Duchu Svatému:
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Duchu Svatý, který vycházíš z Otce i Syna, přijď k nám.
Božský Duchu, který jsi roven Otci i Synu, …
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce,
Dare nejvyššího Boha,
Paprsku nebeského světla,
Původce všeho dobra,
Prameni života,
Ohni všechno stravující,
Ohnivá lásko a duchovní pomazání,
Duchu lásky a pravdy,
Duchu moudrosti a rozumu,
Duchu rady a síly,
Duchu vědění a zbožnosti,
Duchu bázně Boží,
Duchu míru a mírnosti,
Duchu čistoty,
Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země, prosíme Tě, vyslyš nás!
Vlij světlo do našich duší, …
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí,
Rozněť je svou láskou,
Otevři nám poklady svých milostí,
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím,
Upevni nás svou účinnou milostí,
Uděl nám milost znát jediné potřebné,
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli,
Učiň nás pozornými na všechna Tvá vnuknutí,
Nauč nás správně se modlit a modli se s námi,
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám
Vlij nám velký odpor ke každému zlu,
Veď nás ke správnému konání dobra,
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti,
Buď Ty sám naší velkou odplatou,
Beránku Boží, Ty jsi na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

Modleme se:
Bože, Duchu Svatý, klaníme se Ti v hloubi svého srdce a děkujeme Ti, že v něm přebýváš. Prosíme Tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala Tvým pravým chrámem. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. Amen.

Litanie k Duchu Svatému II:

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Sestup na nás Duchu Svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Budiž veleben!
Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve stálé přítomnosti Boží. Budiž…
Duchu Svatý, který sídlíš v Srdci Božího Syna, nauč nás poznávat Tě a milovat.
Duchu Svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v Boha.
Duchu Svatý, zapal v našich srdcích oheň své lásky.
Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.
Duchu Svatý, nauč nás správně se modlit.
Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a míru duše.
Duchu Svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a trpělivě.
Duchu Svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a skromnosti.
Duchu Svatý, Jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu utrpení.
Duchu Svatý, Jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně využívat drahocenný čas.
Duchu Svatý, z Jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré nelásky a pýchy.
Duchu Svatý, Jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a představám.
Duchu Svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se planým činnostem a marným řečem.
Duchu Svatý, z Jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás mlčet i co máme mluvit v pravý čas.
Duchu Svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý příklad.
Duchu Svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.
Duchu Svatý, sladký Utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.
Duchu Svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a křivdy zapomínat.
Duchu Svatý, světlo duši blažící, nauč nás vidět potřeby druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.
Duchu Svatý, Otče ubohých, osvěcuj nás, v čem chybujeme.
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k dokonalosti.
Duchu Svatý, kterému není nic tajné, nauč nás unikat osidlům ďáblovým.
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám, abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.
Duchu Svatý, který znáš i budoucnost naši, svěřujeme do Tvé ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.
Duchu Svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Veni creator Spiritus:
Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
sestup z nebeské výsosti,
Srdce nám naplň milostí.
Tys Utěšitel pravý zván,
Tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, plamen, lásky dech,
tys posvěcení myslí všech.
Ty sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
Tys Bohem přislíbený host,
Ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti,
zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod Tvým vedením
vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát
a Syna Jeho milovat
a v Tebe, Duchu Svatý, zas
důvěřovati v každý čas.
Zněj Bohu Otci píseň chval
i Synu, který z mrtvých vstal,
též Duchu, dárci radosti,
zněj chvála celou věčností.
Amen.

Přijď, Duchu Svatý:
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.

Prosba o sedm darů Ducha Svatého:
Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť mé vědomí, abych poznal Kristovo učení a podle něho žil.
Přijď, Duchu rozumu, a nauč mě pravdě.
Přijď, Duchu rady, a nauč mě se správně rozhodovat.
Přijď, Duchu síly, a posiluj mou odvahu.
Přijď, Duchu umění, ať poznávám hmotné i duchovní dobro.
Přijď, Duchu zbožnosti, a zdokonaluj mou modlitbu.
Přijď, Duchu bázně Boží, a nauč mě pravé úctě k Bohu.

Duchu Svatý, otevři mé oči, abych viděl krásu stvoření,
 otevři mé uši, abych slyšel Tvé poselství,
otevři má ústa, abych vydával svědectví o Tvé radosti,
otevři mé ruce, abych se chopil Tvé pomoci,
otevři mou mysl, abych prožíval Tvou blízkost,
otevři mou duši, abych uvěřil v Tvou lásku,
otevři mé srdce, abych miloval Boha.

Modlitby k Duchu Svatému:
Přijď, Duchu Svatý, a posvěť nás, naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova, která mluví o Tvé lásce a kráse. Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, Tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď, Duchu Svatý a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi. Amen.

Dýchej ve mně, Duchu Svatý:
Dýchej ve mně, Duchu Svatý, abych svatě myslel! Pobízej mě, Duchu Svatý, abych svatě jednal! Nadchni mě, Duchu Svatý, abych svatost miloval. Posiluj mě, Duchu Svatý, abych svatost ochraňoval! Ochraňuj mě, Duchu Svatý, abych svatost nikdy neztratil!

Prosba o vedení Duchem Svatým:
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš Ty, podrobit se Tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

Modlitba důvěry k Duchu Svatému:
Věřím v Ducha Svatého.
Věřím, že je pečetí a svědectvím Boží lásky ke mně.
Věřím, že je největší silou a světlem na této zemi.
Věřím, že může očistit a obnovit mé srdce.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje špatné návyky a sklony ke zlému.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost a vlažnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce a ke službě.
Věřím, že mě může zbavit zlého, neklidu a zmatení.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému a k oběti.
Věřím, že může přemoci můj strach.
Věřím, že může dát lásku k Božímu Slovu a k trpícím.
Věřím, že mi může odejmout pocit nemilovanosti a méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení a ve zkouškách.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra a sestru.
Věřím, že mi může dát dar přátelství a věrnosti.
Věřím, že může proniknout celou moji bytost.
Věřím, že může uzdravit mou minulost, mé vztahy, zranění i mé tělo.
Věřím, že mě naučí se radovat a přinášet pokoj a odpouštět.
Věřím, že mě dá poznat Boží vůli a Boží plán.
Věřím, že mi dá sílu věrně vytrvat až do konce.
Věřím, že mi dá odvahu vstát po pádu a začínat každý den znovu.
Věřím, že mě naučí naslouchat, modlit se i darovat úsměv.
Věřím Duchu Svatý, že i přes moji slabost ve mně s láskou působíš.

Modlitby sv. sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše:
Duchu Svatý, osvěť mě. Lásko Boží, stravuj mě. Veď mě na cestu pravdy. Maria, Matko, provázej mne. Požehnej mi s Ježíšem. Ochraňuj mě před každým zlem, klamem a nebezpečím. 2x
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě. Jsem hladová, přijď a nasyť mě. Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě. Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak. Jsem chudá, přijď a obohať mě. Jsem nevědomá, přijď a pouč mě. Duchu Svatý, celá se Ti odevzdávám. Duchu Svatý, je Tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel Ty, konečně ho pochopili. I mně můžeš darovat toto porozumění. Přijď, můj utěšiteli, přijď, má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo. Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna Tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je. Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech. Neprosím Tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím Tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

Modlitba sv. Simeona Nového Teologa:
*Ó Světlo pravé, přijď! Ó Živote věčný, přijď! Ó Tajemství skryté, přijď! Ó Poklade, který nemáš jména, přijď! Ó Osobo, která unikáš lidskému poznání, přijď! Věčná bdělosti, přijď! Světlo, které nikdy nezapadá, přijď! Pravá naděje všech vykoupených, přijď! Vzkříšení mrtvých, přijď! Mocný, který svým čirým pokynem neustále všechno tvoříš, měníš a obnovuješ, přijď! Naprosto nezbadatelný a nedotknutelný, přijď! Ty, věčně nehybný, který jsi stále v pohybu a přicházíš k nám, kteří ležíme v propasti, ač sídlíš vysoko nad nebesy nade vším, přijď! Jméno, které nejvíc vzýváme a po Němž nejvíc toužíme, o Němž však nedokážeme zhola nic říct, co jsi, kdo jsi a odkud jsi, přijď!
Ó Radosti věčná, přijď! Ó Věnci nevadnoucí, přijď! Purpure velikého Boha a Pána našeho, přijď! Plášti průsvitný jako křišťál, drahokamy zdobený, přijď! Útočiště nedostupné, Ó přijď! Královský plášti z purpuru a pravice velebnosti nejsvětější, přijď! Má duše toužila a touží po Tobě, přijď! Hle, jsem sám, tedy Ty Samotný ke mně samotnému přijď! Oddělil sis mne a způsobil jsi, že jsem na zemi sám, tedy přijď! Ty ses stal mou touhou a způsobil jsi, abych toužil po Tobě, kterého nikdo nemůže dosáhnout, tedy přijď! Dechu a živote můj, přijď! Útěcho mé nehodné duše, přijď! Má radosti, slávo a věčná rozkoši, přijď! Vzdávám Ti díky, neboť ses zde, uprostřed zmatku, přeměn a vírů sjednotil se mnou, a přestože zůstáváš Bohem povýšeným nade vše, přece ses stal vším ve všem.

*Ó Nápoji nevýslovný, který mi nikterak nemůže být vzat, Ty se ustavičně vléváš do rtů mé duše a bohatě prameníš ve studni mého srdce! Ó Roucho třpytné, které spaluje démony! Oběti očistná! Svatými slzami, které Tvá přítomnost přehojně dává všem, ke kterým přicházíš, mne stále umýváš! Největší díky Ti vzdávám za to, že ses mi stal dnem bez večera a sluncem nezapadajícím! Nikde se nemůžeš ukrýt, neboť svou slávou naplňuješ světy: ani ses nikdy před nikým neskrýval, ale my se stále skrýváme před Tebou, protože k Tobě nechceme přijít! Vždyť kde by ses mohl skrýt Ty, který nemůžeš odpočívat na jednom místě? Nebo proč by ses měl skrývat Ty, který nikým neopovrhuješ a nikoho se nebojíš?

*Můj milý Bože, učiň si ve mně stánek a přebývej ve mně až do mé smrti, neopusť mě nikdy, neodděluj se ode mne, svého služebníka, abych i já zůstal v Tobě, když budu umírat i po mé smrti, a tak kraloval s Tebou, který jsi Bůh nade všemi! Zůstaň ve mně, Bože, a nenechávej mne samotného, aby, když přijdou mí nepřátelé, kteří stále chtějí pohltit mou duši, našli ve mně i Tebe a museli navždy beze stopy zmizet a nezvítězili tedy nade mnou, když najdou v mé ubohé duši přebývat Tebe, který jsi nade všechny mocnější! Můj Bože, jako jsi na mne nikdy nezapomínal, dokud jsem ještě žil ve světě, a jako jsi mne bez mého vědomí vyvolil a z tohoto světa vytrhl a postavil sem před tvář Tvé slávy, tak mne chraň mocí svého přebývání ve mně, mne, který neochvějně zůstávám v dokonalé připravenosti, abych tak já, smrtelný, žil v ustavičném nazírání na Tebe, já, žebrák, vlastnil Tebe, který jsi vždy bohatý! Tak budu mocnější než všichni králové země a okoušejíc a pijíc Tebe, věčně budu požívat nevýslovné radosti blaženosti! Ty jsi všechno dobro, všechna krása, všechna slast, Tobě patří všechna sláva, Tobě, svaté a soupodstatné Trojici, kterou v Otci, Synu a Duchu Svatém ctí, uznávají a jíž se klaní všichni věřící Nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přijď, Duchu Otce a Syna:
Přijď, Duchu Otce a Syna, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly. Přijď, tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země, Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí. Přicházej denně, stále znovu a více. Miluji Tě, protože jsi láska sama. Děkuji Ti, oživovateli. Duchu Svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme Jeho vlastnictvím. Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí. Přijď, Duchu Svatý!

Ó ohni Ducha Svatého:
Ó planoucí Duchu Utěšiteli, zdroji všeho života, jsi svatý, neboť oživuješ stvoření. Jsi svatý, neboť nebezpečně zraněné pomazáváš, jsi svatý, neboť čistíš hnisající rány. Duchu vší svatosti, lásko planoucí, jak líbezně cítím Tě v srdci, které oblažuješ nádhernou vůní ctností. Ó prameni nejčistší, v Němž vidíme, jak Bůh shromažďuje pomýlené a ztracené hledá. Ó záštito života a naději údů všech, že dojdou jednoty, opásáni Tvou ctností voláme blaženým pozdravení. Ostříhej Ty, které jal nepřítel, a osvoboď spoutané, které Boží vůle chce zachránit. Ó cesto nejmocnější, která prochází vším, ve výšinách, na zemi i v propastech všech, Ty vše spojuješ v jedno. Z Tebe plují oblaka a vanou větry, kámen se orosí, z pramenů vytrysknou potoky, díky Tobě se země zelená. Neboť Ty jsi, kdo učí učené, skrze Tvé vnuknutí mají radost z moudrosti (a rozumu). A proto buď Tobě chvála, který jsi zvuk vší chvály a radosti života, naděje i čest největší, neboť nám dáváš dar světla ... (Z knihy Thomas Schäfer: „Vize – život“)

Zpět

Mariánské modlitby

Prosba k Marii o lásku:
Ó Maria, učiň, aby srdce mé se do Ježíše zamilovalo a aby se od Něj nikdy neoddělilo.
V Něm aby se zabydlilo a už nikdy, nikdy se nevzdálilo.

Modlitba k Panně Marii:
Panno Maria, Matko Pána, Ty, která jsi s námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení, dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou, abychom byli s Tvým Synem a poznali v Něm dar Otce a Ducha. Amen.

Zachovej mi srdce dítěte:
Svatá Maria, Matko Boží, zachovej mi srdce dítěte, čisté, průzračné jako pramen. Dopomoz mi k srdci prostému, které nepodléhá smutku, k srdci velkodušnému, které se daruje plné něžného soucitu, k srdci věrnému a šlechetnému, které nezapomíná na dobro a nesnáší zlo. Daruj mi srdce mírné a pokorné, které miluje a nečeká na protilásku, které se před Ježíšovou tváří s radostí daruje jinému srdci, srdce silné a nezdolatelné, které žádná nevděčnost nemůže uzavřít, žádná lhostejnost unavit, srdce rozjitřené Ježíšovou velebností, zraněné Jeho láskou, jejíž rány se léčí až na věčnosti.
(P. Léonce de Grandmaison)

Modlitba k Panně Marii, Matce dobré rady:
Přeslavná Panno, vyvolená věčnou radou za Matku vtěleného Slova, pokladnice božských milostí a orodovnice hříšníků, já, tvůj nejnehodnější služebník, se k tobě utíkám, abys mi byla vůdkyní a rádkyní v tomto slzavém údolí. Vypros mi pro předrahou Krev svého božského Syna odpuštění hříchů, spásu duše a prostředky, abych jí dosáhl. Vypros svaté Církvi vítězství nad nepřáteli a rozšíření království Ježíše Krista po celém světě. Amen.

K P. Marii pomocnici křesťanů:
Maria, Panno mocná, ty velká a slavná záštito svaté Církve; ty podivuhodná pomocnice křesťanů; ty jsi samojediná potřela všechny bludy na celém světě; ochraň nás před nepřítelem v našich úzkostech, v našich zápasech a v našich tísních, a v hodině smrti přijmi naši duši do ráje. Amen. (Sv. Jan Bosco)

K P. Marii matce ustavičné pomoci:
Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat. Vroucně tě prosíme, přijmi nás mezi své služebníky a služebnice. Zasvěcujeme ti svůj rozum, abychom stále pamatovali na lásku, které jsi hodna. Zasvěcujeme ti své srdce, abychom po Bohu nejvíce milovali tebe. Vznešená Královno, chceme ti věrně sloužit. Skryj nás pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám ve všech potřebách duše i těla, ale zejména v těžké hodině smrti. Matko ustavičné pomoci, víme, že nás miluješ více, než my milujeme sebe. Buď proto naší Matkou a Paní. Vládni a rozhoduj nad námi a nade vším, co je naše, jak se ti zlíbí. Naše Matko, vypros nám požehnání u Boha. Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti, abychom ti zachovali věrnost a jednou tě v nebi navěky chválili, milovali a tobě děkovali. Amen.

Modlitba o dar lásky k Pánu Ježíši a o lásku k Panně Marii:
Maria, vroucně si přeješ, aby Ježíš, tvůj milý Syn byl milován. Prosím tě, Matičko, vypros mi tuto milost: Vypros mi co největší lásku k Ježíši Kristu, abych jej miloval nade všechno. Připoutej mě k Ježíši tou měrou, aby už nešlo Ho nemilovat. Vypros mi také velikou lásku k tobě, protože ze všech tvorů ty nejvíce lidi miluješ a sama jsi milování hodná. Důvěřuji ve tvé slitování a miluji tě, má Paní, ale moje láska k tobě se mi zdá chabá. Vypros mi tedy na Bohu co největší lásku k tobě, vždyť je to milost, kterou dává jenom Bůh. Živ buď Ježíš, naše láska, a Maria, naše naděje! Amen

Mariánská modlitba sv. L. M. Grigniona:
*Zdrávas Maria, nejmilejší Dcero věčného Otce. Zdrávas Maria, podivuhodná Matko Syna. Zdrávas Maria Choťi svatého Ducha. Zdrávas Maria, má drahá milovaná Matko, milovaná Velitelko a mocná Panovnice. Zdrávas má radosti, má slávo, mé srdce a má duše! Patříš mi milosrdenstvím a já jsem tvůj spravedlností, ale ještě ti dost nenáležím. Znovu se ti celý dávám za věčného nevolníka a nic si nevymiňuji ani pro sebe ani pro jiné. Vidíš-li ještě něco ve mně, co není tvým majetkem, prosím, vezmi si to nyní a buď neomezenou Paní nade vším, co je v mé moci. Znič, vykořeň a zahlaď ve mně vše, co se Bohu nelíbí a vsaď, pěstuj a působ tam vše, co se bude tobě líbit. Ať světlo tvé víry rozptýlí tmu mého ducha, tvá hluboká pokora ať zaujme místo mé pýchy. Tvé vznešené rozjímání ať upoutá mou roztěkanou obrazotvornost. Tvé ustavičné patření na Boha kéž naplní mou paměť Jeho přítomností, žár lásky tvého Srdce kéž rozžhaví vlažnost a chlad mého srdce.

*Tvé ctnosti kéž zaujmou místo mých hříchů, tvé zásluhy kéž se stanou ozdobou a doplněním mých nedostatků před Bohem. Posléze, má drahá a milovaná Matko, jestli je to možné, učiň, abych neměl jiného ducha k poznání Ježíše Krista a Jeho božské vůle, než tvého. Ať nemám jinou duši než tvou k chválení a oslavování Hospodina, ať nemám jiné srdce než tvé k milování Boha láskou tak čistou a vroucí jako je tvá láska. Nežádám si od tebe ani vidění, ani zjevení, ani slast, ani rozkoše, byť jen duchovní. Tobě je dáno vidět jasně bez temnot, tobě je dáno neomezeně vládnout andělům, lidem i démonům, aniž je vůbec možno ti odporovat a posléze je ti dáno vládnout podle tvé vůle všemi Božími statky bez jakékoli výhrady. Toť, ó Matko Boží Maria, je úděl, který ti dal Pán a který ti nebude nikdy odňat, což mne naplňuje velikou radostí.

*Co se týká mne, nežádám si nic jiného zde na světě, než to,co jsi měla i ty. Věřit prostě a neochvějně, třebas bych necítil a neviděl nic, trpět radostně, byť bez útěchy bližních, umírat sám sobě stále a bez ustání a pracovat usilovně pro tebe až do smrti bez jakéhokoli zisku, jako nejposlednější z tvých nevolníků. Jedinou milost rač mi udělit z pouhého milosrdenství, ať po všechny dny a chvíle života říkám třikrát Amen: „Staň se“ na vše, co jsi konala na zemi, když jsi tu žila, „staň se“ na vše, co činíš nyní v nebi, „staň se“ na vše, co činíš v mé duši, abys ty sama plně oslavovala ve mně Ježíše v čase
i na věčnosti. Amen.

Zasvěcení domova Panně Marii, Pomocnici křesťanů:
Přesvatá Panno Maria, tebe Bůh ustanovil za Pomocnici křesťanů. Chceme, aby ses stala Paní a Ochránkyní našeho domova. Ochraňuj náš domov od všeho nebezpečí a neštěstí: od ohně, povodně, blesku, bouří, loupeže, násilí a války, od každé nenávisti, neodpuštění, sváru a nemoci. Žehnej, ochraňuj a braň nás, kdo zde bydlíme, jako své děti. Žehnej také všem, kteří nás budou navštěvovat a k nám přicházet. Především nám vypros milost, abychom vždy setrvali v přátelství s Bohem a vyhýbali se hříchu. Dej nám víru v Boží Slovo, jakou jsi měla ty. Dej nám naději do budoucnosti ve všech protivenstvích. Dej nám lásku, s níž jsi přijala a milovala Ježíše, lásku, kterou miluješ také nás. Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás všechny, kdo žijeme v tomto domě, který ti zasvěcujeme. Amen.

Modlitba k Panně Marii, Královně kněží:
Panno Maria, vznešená Královno kněží! Ty jsi byla dána za Matku svatému Janovi hned na druhý den potom, co přijal kněžství. Kolem tebe byli shromážděni v jednomyslné a vytrvalé modlitbě apoštolové a učedníci před sesláním Ducha Svatého. Prosíme tě, podpoř znovu svou mocnou prosbou naší modlitbu, kterou vysíláme k Bohu za nástupce apoštolů biskupy a jejich spolupracovníky kněze. Přimlouvej se za ně, aby se jejich řady nejen rozrůstaly, ale aby všichni rostli ke svatosti. Vyprošuj všem potřebné milosti, aby po vzoru tvého božského Syna, Ježíše Krista, horlivě a zdárně pracovali na svěřené vinici Páně. Ať jsou oporou slabých, útěchou zarmoucených, záchranou hříšných. Ať všude neúnavně šíří Boží království na zemi. Amen. (Z brožurky: Prosby k Pánu žně)

Zásvětná modlitba k Panně Marii:
Matko mého Spasitele a Matko míru, tobě dnes s láskou odevzdávám svůj život. Jako tě Ježíš umírající na kříži předal i mně, tak nyní i já předávám sebe tobě. Vezmi mne na svůj mateřský klín! Chci milovat Ježíše, jak jsi ho milovala ty, Matko. Chci se naučit naslouchat Otcovu Slovu a konat Jeho vůli. Maria, s tebou se chci učit, jak milovat všechny lidi jako bratry a sestry, protože oni všichni jsou tvoji. Odevzdávám se ti, aby má modlitba byla modlitbou srdce, ve které naleznu pokoj a lásku a sílu smíření. Tobě, Matko Boží, odevzdávám svou minulost, přítomnost a budoucnost, všechny své schopnosti a dary. Přeji si vyrůstat s tebou, jako vyrůstal Ježíš. Ať ve mně od této chvíle vše s tebou oslavuje mého Pána! Kéž od nynějška má duše radostí zpívá Jeho lásce a milosrdenství! Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, všechny ty, s kterými žiji a pracuji. Maria, chci být s tebou nositelem Ducha Svatého. Dej ať je mé srdce poslušné Jeho vnuknutí, jako bylo tvé! Matko míru, dej, ať jsou má slova neodvolatelná. Ať na tvou přímluvu mne už nikdy nesvede hřích. Amen.

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a Jeho vůli. Amen.

Maria, Matko má a Paní má:
Maria, Matko má a Paní má, odevzdávám ti svou duši i tělo, život i smrt, i to, co přijde po ní. Všechno vkládám do tvých rukou, Matko má, přikryj svým panenským pláštěm mou duši a uděl mi milost čistoty srdce, duše i těla, a chraň mě svou mocí před všemi nepřáteli a zvláště před těmi, kteří svou zlobu přikrývají maskou ctnosti. Lilie krásná, jsi mi zrcadlem, Matko má. (Sv. Faustyna)

Maria, pomoz:
Maria, pomoz, přišel čas, milostivá Matko slyš náš hlas! v nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná; neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících; Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou; Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas. Amen.

Zdráva buď, Královno nebe:
Zdráva buď, Královno nebe,
zdrávas, andělé slaví tebe,
zdrávas, Máti, zdrávas, bráno,
z níž je světu světlo dáno.
Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, lilie čistá,
přimlouvej se za nás u Krista.
  Ave, Regina caelorum:
„Ave, Regina caelorum,
ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.“

Matko Páně, nebes bráno:
Matko Páně, nebes bráno, hvězdo mořská, vzácná schráno, přispěj lidu ku pomoci, aby povstal z hříchů noci. Příroda to zřela v žasu, že se zrodil z tebe v času, jenž ti život ráčil dáti, panenství ti věčně přáti. Pozdravením Gabriele pozdravujem tebe vřele, ty pak, Panno věčně čistá, za nás hříšné vzývej Krista.

Zdráva buď, Panno Maria:
Zdráva buď, Panno Maria, ó Královno, ty jsi Panna ušlechtilá, ó Královno Maria.
Matka jsi milosrdenství, ó Královno, život a pramen radosti, ó Královno Maria.
Po Bohu naše naděje, ó Královno, přímluva tvá nám prospěje, ó Královno Maria.
K tobě voláme v soužení, ó Královno, synové Evy vyhnaní, ó Královno Maria.
K tobě voláme lkajíce, ó Královno, k tobě vzdycháme plačíce, ó Královno Maria.
V tomto slzavém údolí, ó Královno, neopouštěj lid ubohý, ó Královno Maria.
Ty jsi naše přímluvkyně, ó Královno, nás dítek svých zastánkyně, ó Královno Maria.
Obrať k nám soucitné oči, ó Královno, a přispěj nám svou pomocí, ó Královno Maria.
Po vezdejším putování, ó Královno, splň nám naše vroucí přání, ó Královno Maria.
Ukaž nám Ježíše svého, ó Královno, svatý plod života tvého, ó Královno Maria.
Matko naše milostivá, ó Královno, přesladká a dobrotivá, ó Královno Maria.


Z mariánského žaltáře:
(sv. Bonaventura)

I.

Blaze tomu, kdo miluje Tvé jméno, Maria Panno, jeho duši bude posilovat Tvoje milost, hojná jako vodní proudy,
a vydá v něm plody spravedlnosti.
Požehnaná jsi mezi ženami
pro víru Tvého svatého srdce,
neboť všecky ženy předčíš krásou těla
a vznešeností ctnosti převyšuješ anděly i archanděly. Všude chválí Tvé milosrdenství a milost,
Bůh požehnal dílům Tvých rukou.

I.

„Beatus vir, qui dilligit nomen tuum, Maria Virgo, gratia tua animam eius conforabit. Tanquam aquarum fontibus irrigatum uber, in eo fructum iustitiae propagabis. Benedicta tu inter mulieres,
per credulitatem cordis sancti tui.
Universas enim foeminas vincis pulchritudine carnis superas angelos et archangelos excelentia sanctitatis.
Misericordia tua et gratia ubique predicature.“

 

II.

Vyslyšelas mne, Paní, když jsem volal,
z výsosti Svého trůnu na mne ráčíš pohlížet. Před těmi, kteří řvou, mi dáváš uniknout, milost Tvá mne vysvobodila z rukou pronásledovatelů.
Neboť laskavé je Tvé milosrdenství a láska ke všem, kteří vzývají Tvé svaté jméno. Požehnaná jsi, Paní, na věčnosti,
a Tvá svrchovanost na věky věkův.
Oslavujte Ji, všechny národy, celou svou silou, a všichni obyvatelé země velebte Její vznešenost.

 

II.

„Cuminvocarem exaudisti me, Domina,
et e sublimi solio tuo, mei dignata es recordari. A rugientibus praeparatis ad escam, et de manibus quaerentium liberabit me gratia tua.
Quoniam benigna est misericordia et pietas tua in omnes, qui invocant nomen sanctum tuum. Benedicta sis, Domina, in aeternum, et maiestatis tua in saeculum.
Glorificate eam, omnes gentes, in virtute vestra, et cuncti populi terrae, extollite magnificentiam eius.“

 

III.

Paní, slyš moje slova a neodvracej ode mne nádheru Své tváře:
změň náš smutek v radost
a naše pronásledování v jásání.
Kéž nám padnou k nohám naši nepřátelé,
kéž Tvoje moc rozbije jejich hlavy.
Nechť Tě oslavuje každý jazyk
a svaté jméno Tvé nechť vyznává každé tělo.  Neboť Tvůj duch je sladší nežli med
a dědictví Tvé nežli med a strdí.

III.

„Verba mea auribus percipe, Domina,
et ne avertas a me speciositatem vultus tui. Converte luctum nostrum in gaudium
et tribulationem nostram in jubilationem.
Corruant ante pedes nostros inimici nostri virtute tua eorum capita conterantur.
Benedicat te omnis lingua
et nomen sanctum tuum confiteatur omnis caro. Spiritus enim tuus super mel dulcis et haereditas super mel et favum.“

Zpět

Růžencové modlitby

Růženec:
Věřím v Boha ... Následuje Otče náš, pak
3x Zdrávas Maria, po Jménu Ježíš se vkládají slova:
1. v kterého věříme
2. v kterého doufáme
3. kterého milujeme
1x Sláva Otci ...
1x Otče náš ...

1x Pane Ježíši odpusť nám naše hříchy, uveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Domine Iesu, dimitte nobis peccata nostra, salva nos ab igne inferni, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.“

10x Zdrávas Maria ... + tajemství
1x Zdrávas Královno ...
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových!
„Ora pro nobis, Regina sacratissimi rosarii ut digni efficiamur promissionibus Christi.“

Modleme se:
Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. Amen.
„Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem, et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit: concede, quaesumus; ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.“

S božským Synem, Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.

Tajemství

I. RADOSTNÝ RŮŽENEC (po, so)
1.
kterého jsi z Ducha Svatého počala.
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. kterého jsi v Betlémě porodila.
4. kterého jsi v chrámě obětovala.
5. kterého jsi v chrámě nalezla.

II. RŮŽENEC SVĚTLA (čt)
1.
který byl pokřtěn v Jordánu.
2. který zjevil v Káni svou božskou moc.
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
5.
který ustanovil Eucharistii.

III. BOLESTNÝ RŮŽENEC (út, pá)
1.
který se pro nás krví potil.
2. který byl pro nás bičován.
3. který byl pro nás trním korunován.
4. který pro nás nesl těžký kříž.
5. který byl pro nás ukřižován.

IV. SLAVNÝ RŮŽENEC (st, ne)
1.
který z mrtvých vstal.
2.
který na nebe vstoupil.
3.
který Ducha Svatého seslal.
4. který Tě do nebe vzal.
5. který Tě v nebi korunoval.

Modlitba k sv. Josefovi po růženci:
K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s Neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: Shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen. (Lev XIII.)


Desátek slavného růžence k Duchu Svatému:
1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně rozuměli.
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.
6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás Bůh žádá.
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
10. Ježíš, o Němž chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví.


Sedmibolestný růženec:
Na začátku: Věřím v Boha …, Sláva Otci …, Otče náš …, Zdrávas Maria …

a) Ježíš, který v nás upevňuje úctu k sedmibolestné Matce.

b) Ježíš, který v nás upevňuje důvěru k sedmibolestné Matce.

c) Ježíš, který v nás upevňuje lásku k sedmibolestné Matce.

TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE
1. Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované.
2. Ježíš, s kterým jsi utekla do Egypta.
3. Ježíš, kterého jsi s bolestí tři dny hledala.
4. Ježíš, který se s Tebou setkal na křížové cestě.
5. Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži.
6. Ježíš, kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí.
7. Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila.

Sláva Otci ...
Závěrečná modlitba:
Uděl nám, Panno Maria, milost pochopit moře úzkostí, pro něž ses stala Matkou bolestnou, abychom směli mít účast na tvých utrpeních a naše láska a věrnost ti byly útěchou. Voláme k tobě, Královno mučedníků, v naději, že jednoho dne se budeme moci radovat spolu s tebou v nebi. Amen. Prosíme Tě, božský Spasiteli, dopřej nám, abychom měli účast na zásluhách Tvého utrpení, když rozjímáme o bolestech Tvé panenské Matky, jejíž duší pronikl ostrý meč, jak jí předpověděl svatý stařec Simeon. Amen.


Růženec svatého otce Pia
Obětovaný Nejsvětější Trojici a Nejsvětější Panně Marii, Matce Boží a Matce naší.

Obětujeme za celý svět:
S celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za duše v očistci. A kolikrát se modlím, ať tolikrát jsem schopný(á) spoléhat se na Boží milosrdenství každou modlitbou, i když na to nemyslím.

Svatý Archanděli Michaele, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, buď nám ochranou, pokorně prosíme, ať ho zatratí Bůh! A ty kníže vojska nebeského, božskou mocí zažeň do pekla satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí. Amen.
Přijď, ó Duchu přesvatý, vylej na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce darů přemnohých, osviť naše srdce! A nebo: Milovaný Ježíši, Ty jsi plný Ducha Svatého, Ty jediný jsi Synem Božím. Vylej na nás Ducha Svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás opustil zlý duch.

Začátek:
Věřím ... Sláva Otci ... Otče náš ... 3x Zdrávas Maria ... (s úvodními tajemstvími) Sláva Otci ...
Na každém zrnku desátku:
1x Otče náš … 1x Zdrávas Maria … (s tajemstvím) 1x Sláva Otci ... 1x Ó, Maria, bez poskvrny prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Po každém desátku:
1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Nejsvětější a nejčistší Trojice a eucharistické Srdce Pána Ježíše, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie,
s jejími bolestmi a slzami. 2. Milovaný, dobrý otče Pio, pros za nás a modli se s námi! Žehnej nás a celý svět! 3. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Na konec:
Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi!


Růženec ke svatým ranám Pána Ježíše Krista
Na začátku:
Ó Ježíši, náš božský Vykupiteli, buď milostivý nám i celému světu a slituj se nad námi! Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem! Můj Ježíši, voláme k Tobě o milost a slitování v nebezpečí naší doby. Přikryj nás svou předrahou Krví! Věčný Otče, zapřísahám Tě pro Krev Ježíše Krista, Tvého přemilého Syna, abys nám prokázal své milosrdenství. Amen.

Schéma desátku:
Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší. 1x
Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých ran. 10x

Závěr:
Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší. 3x


Korunka k slzám Panny Marie
Ukřižovaný Spasiteli! Klečící u Tvých nohou obětujeme Ti slzy té, která Tě provázela vroucí a soucitnou láskou na Tvé bolestné křížové cestě. Dej, ó dobrý Mistře, abychom porozuměli naučení, které nám dávají bolestné slzy Tvé svaté Matky, abychom Tvou vůli plnili na zemi, a tak se stali hodnými v nebi Tebe po celou věčnost chválit a velebit. Amen.

Na velkých zrnkách:
Ó, Ježíši, pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté Srdce té, která Tě na zemi nejvíce milovala, a v nebi nejvroucněji miluje.

Na sedmi malých zrnkách:
Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro bolestné slzy Tvé nejsvětější Matky!

Na konci se opakuje třikrát na malých zrnkách:
Ó, Ježíši, pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté Srdce té, která Tě na zemi nejvíce milovala, a v nebi nejvroucněji miluje.

Nakonec modlitba:
Ó, Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství! Prosíme tě, spoj své prosby s našimi, aby tvůj Boží Syn Ježíš, na kterého se pro tvé slzy s důvěrou obracíme, milostivě vyslyšel naše volání a nám kromě milostí, které touto korunkou vyprosíme, ráčil také udělit korunu věčného života. Amen.


Korunka k Božímu milosrdenství
Ve Jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Věřím v Boha ...
Na velkých zrnkách:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na malých zrnkách:
Pro Jeho bolestné utrpení, bud' milosrdný k nám i k celému světu. 10x

Na závěr:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. 3x

Ó, Krvi a vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti. 3x


Modlitba Dvou Srdcí Lásky

Na malých zrnkách:
Ježíši! Maria! Miluji vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. 10x

Na velkých zrnkách:
Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat. Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky. Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen. Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. Ó Srdce lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Zpět

Modlitební skupina

 

Úvod 5 min.
(Instrukce, uvedení do modlitby, … )
Vyvyšování a chvála 10 min.
(Píseň nebo modlitba, … )
Vyznání 5 min.
(Confiteor, obnovení křestních slibů, zříkání se zlého, … )
Prosby a modlitba 30-45 min.
(Přímluvy, růženec, korunka, litanie, … )
Rozjímání a meditace 5-10 min.
(Rozjímavé texty, výroky svatých, četba s Písma či jiná duchovní literatura, … )
Požehnání.

Ve Jménu Otce …
Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Modlitba:
Ó Bože, prosíme Tě pro Tvé velké milosrdenství, shlédni na nás, kteří jsme se tu dnes sešli ve Tvém Jménu pod záminkou modlitby. Prosíme Tě, dej, abychom neupadali do nenávisti, vzdoru a strachu či jiné zatvrzelosti a neopláceli zlo zlem, nýbrž zlo dobrem. Ochraňuj nás před úklady ďáblovými a jeho působením, které je dnes tak velmi rozšířeno, nedej, aby nás svedl k bludům jeho lžemi a přetvářkami. Očisti naši mysl, posilni nás a neodpírej nám svého Ducha, neboť bez Něho nezmůžeme nic. Dej nám, prosíme dar rozlišování. Dej nám, prosíme pokoj a odvahu, kterou potřebujeme dnes, v tak neklidném světě. Dej nám Pane, prosíme, pocítit Tvou lásku, abychom se nepotřebovali už na nic ptát. Pane, nabízíme sami sebe, jako Tobě příjemnou oběť, ujmi se našich duší a veď nás, ale především ať se děje ve všem Tvá vůle. Prosíme, slyš naše prosby a díky, které Ti chceme s láskou nyní předložit, rukama Panny Marie:
Panno Maria, naše prosby jsou nehodné Božího sluchu, ale pokud je vezmeš a předložíš ty sama před Boží trůn, Pán je vyslyší, neboť jsi v očích Boha ze všech nejmilejší. Prosíme tě tedy, naše drahá Matko, shlédni na nás, tvé děti, a postarej se o naše duše. Nedej, abychom se vzdálili od Krista a proto za nás a celý svět neustále oroduj. Naše nebeská Královno, toto jsou naše prosby, o které tě prosíme, abys je předložila svému Synu. (přímluvy)

Modlitba II:
Trojjediný Bože, shlédni na nás zde přítomné, kteří se sešli ve Tvém Jménu. Neboť jsi řekl: „Tam, kde budou dva nebo tři v mém Jménu, budu já uprostřed nich.” Proto nás posilni svou přítomností, obnov naše srdce a zapal v nich oheň své nekonečné lásky. Sešli nám svého Ducha a dej nám poznat pravdu. Prosíme Tě, vysvoboď nás od všeho zlého a rozvaž všechna naše pouta. Přitáhni nás zcela k svému Srdci. Přiveď nás ke spáse. Žehnej každému z nás. Smiluj se nad námi. Bože, na přímluvu Panny Marie a všech svatých Tě úpěnlivě prosíme za tyto prosby, které Ti nyní předkládáme. (přímluvy)

 

Zpět

Litanie
Nejsvětější-Srdce-Ježíšovo

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky, …
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v Němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, Králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z Jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo Tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v Tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v Tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi. 3x
K: Ježíši tichý, srdce pokorného,
L: přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které Ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o Tvé milosrdenství. Neboť on s Tebou žije a kraluje na věky věků, amen.

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu:
K:
Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před Tvým oltářem: L: Jsme Tvoji a Tvoji chceme i zůstat. K: Abychom se s Tebou ještě vroucněji mohli spojit, L: proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje Tvému Srdci. K: Mnozí lidé Tě dosud nepoznali, mnozí Tvými přikázáními pohrdli a odmítli Tě; L: smiluj se nad nimi dobrotivý Ježíši, a přitáhni všechny na své svaté Srdce. K: Buď, Pane, Králem nejen svých věrných, kteří Tě nikdy neopustili, L: ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezahynuli hladem a bídou. K: Buď, Pane, Králem i těch, které od Tebe oddělily mylné názory a rozkol; L: povolej je k bezpečí pravdy a jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. K: Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať za všech končin země zaznívá jeden hlas: L: Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. V: Amen.

Zpět

K-nejdražší-Krvi-Páně

Litanie k nejdražší Krvi Páně

Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Bože náš, nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Krvi Kristova, Krvi jednorozeného Syna věčného Otce, buď naší spásou!
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Syna Božího, …
Krvi Kristova, Nové a Věčné Úmluvy,
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti kanoucí na zem,
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování,
Krvi Kristova, prolitá na kříži,
Krvi Kristova, ceno naší spásy,
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění,
Krvi Kristova, svátostný nápoji a očisto duší,
Krvi Kristova, řeko milosrdenství,
Krvi Kristova, vítězi nad zlými duchy,
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků,
Krvi Kristova, sílo vyznavačů,
Krvi Kristova, z níž klíčí čistota duší,
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených,
Krvi Kristova, úlevo namáhavě pracujících,
Krvi Kristova, potěšení v pláči,
Krvi Kristova, naděje kajícníků,
Krvi Kristova, útěcho umírajících,
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí,
Krvi Kristova, záruko věčného života,
Krvi Kristova, která vysvobozuje duše z očistce,
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a slávy,
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Krví svou jsi nás, Pane, vykoupil.
A učinil jsi z nás království Boží.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl jsi být usmířen Jeho Krví; prosíme Tě proto: Dej, ať tak uctíváme tuto cenu své spásy a její mocí jsme uchráněni všeho zla v životě časném, abychom se mohli radovat z jejích plodů v nebi. Neboť on  s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Loretánská-litanie

Loretánská litanie

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, …
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko Církve,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha Svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi. 3x
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Prosíme, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života; skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K-Boží-prozřetelnosti

Litanie k Boží prozřetelnosti
Pane, smiluj se nad námi. – Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi. – Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, …
Duše Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Bože, v Němž žijeme, hýbáme se a jsme, smiluj se nad námi.
Bože, který jsi stvořil nebe i zemi a moře, …
Bože, který jsi všechno uspořádal podle počtu, míry a váhy,
Bože, který jsi vyvážil nebesa svou rukou a moři určil hranice,
Bože, který řídíš vše podle úradku své vůle,
Bože všemohoucí a nejvýš moudrý,
Bože, který otvíráš svou ruku a ve své blahovůli nasycuješ vše, co žije,
Bože, který velíš slunci vycházet na dobré i na zlé,
Bože, který sesíláš déšť na spravedlivé i nespravedlivé,
Bože, který živíš ptactvo nebeské a odíváš lilie polní,
Bože, nejvýš dobrotivý a milosrdný,
Bože, který všechno řídíš k dobrému těm, kdo Tě milují,
Bože, který sesíláš soužení k naší zkoušce a našemu napravení,
Bože, který uzdravuješ raněné a těšíš srdce zarmoucená,
Bože, který křesťanskou trpělivost odměňuješ radostí věčnou,
Otče nejvýš milosrdný, Bože veškeré útěchy,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Od všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Ode všelikého hříchu, …
Od svého hněvu,
Od moru, hladu a války,
Od blesku a bouře,
Od krupobití a zhoubného deště,
Od reptání proti Tvým svatým úradkům,
Od malomyslnosti a netrpělivosti,
Od přílišných starostí o věci časné,
O zneužívání Tvých darů a dobrodiní,
Od všeliké nelásky k bližnímu,
V den soudný,
My hříšníci, prosíme Tě, uslyš nás.
Abychom vždy v Tvou božskou prozřetelnost důvěřovali, …
Abychom ve štěstí nezpyšněli a v neštěstí nemalomyslněli,
Abychom se Tvému vedení jako děti podřizovali,
Abychom Tvé Jméno chválili, ať dáváš nebo odnímáš,
Abys nám vše, čeho k zachování svého života potřebujeme, dáti ráčil,
Abys naší práci a našemu podnikání žehnati ráčil,
Abys nám ve všech protivenstvích sílu a trpělivost uděliti ráčil,
Abys nás soužením k napravení našeho života přivésti ráčil,
Abys nám po pozemských utrpeních věčných radostí uděliti ráčil,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, od Něhož pochází všechno dobré, uděl pokorně Tě prosícím, abychom Tvým vnuknutím poznávali, co je správné a Tebou vedeni to také konali. Všemohoucí Bože, prosíme Tě, pomáhej nám, abychom ve všech strastech v Tvou dobrotu důvěřovali a přede vším protivenstvím pod Tvou ochranou byli v bezpečí. Bože, Jehož prozřetelnost se ve svých úradcích nemýlí, pokorně Tě prosíme, abys všechno škodlivé odvrátil a všechno prospěšné nám dopřál. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Neposkvrněné-Početí-Panny-Marie

Litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, …
Neposkvrněná Panno,
Neposkvrněná Panno, přemilá dcero Otce nebeského,
Neposkvrněná Panno, důstojná Matko Syna Božího,
Neposkvrněná Panno, překrásná choti Ducha Svatého,
Neposkvrněná Panno, vznešená ozdobo nebeského ráje,
Neposkvrněná Panno, bělostná lilie panenské čistoty,
Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,
Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,
Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,
Neposkvrněná Panno, spanilý vzore ženství,
Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinnosti,
Neposkvrněná Panno, přeslavná Královno andělů,
Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,
Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,
Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,
Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,
Abychom srdce čisté zachovali,
Abychom své smysly bedlivě střežili,
Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,
Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,
Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,
Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,
Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli,

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Bože, Ty jsi uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna, a pro Jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

K-Matce-Boží-za-osvobození

Litanie k Matce Boží za osvobození
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, Matko osvobození, oroduj za nás.
Svatá Maria, vítězná Panno, …
Svatá Maria, zastíněná mocí Nejvyššího,
Svatá Maria, mocnější než Ester a Judita,
Svatá Maria, jejíž potomstvo rozdrtilo satanovu hlavu,
Ženo oděná sluncem, satanem nezranitelná,
Svatá Maria, ty nás chráníš před zuřícím drakem,
Svatá Maria, útočiště hříšníků,
Svatá Maria, osvobození a uzdravení nemocných,
Svatá Maria, naděje zoufalých,
Svatá Maria, ty jsi způsobila, že Jan Křtitel se radostí pohnul v matčině lůně,
Svatá Maria, ty jsi přispěla k Alžbětině šťastnému porodu,
Svatá Maria, ochránkyně těhotných žen,
Svatá Maria, ty dáváš rodičkám, aby dobře porodily,
Svatá Maria, těšitelko dětí utracených před narozením,
Od satanovy moci a jeho pokušení, vysvoboď nás, Panno Maria.
Od prokletí skrze modly a bludná učení, …
Od démonické posedlosti a od svodů ducha temnot,
Od útoků čarodějů a mistrů okultismu,
Od ďábelských paktů, které nás dělají otroky satana,
Od modloslužby, spiritismu a satanismu,
Od sekt, čarodějnictví a tajných spolků,
Od sklonů k věštectví a falešným proroctvím,
Od falešných vizí a klamných snů,
Od všeho prokletí,
Od zaklínání, kouzel a čarodějnictví,
Od ducha smrti, který nutí k vraždám a sebevraždám,
Od nemocí, které jsou následkem kouzel,
Od pustošících ran,
Od hladu, násilí a války, od smrtelných nehod,
Od nakažlivých chorob,
Od neplodnosti způsobené kouzly,
Od každého ohrožení dětí v matčině těle,
Od komplikovaných porodů,
Od zranění z našeho dětství,
Od zvráceností, kterým padají za oběť děti,
Od duševních úzkostí a tělesných nemocí,
Od svázanosti předků, které cestou rodokmenu přešly na dnes žijící,
Od nevysvětlitelných zmizení blízkých příbuzných,
Od bloků v emocích a našich duševních schopnostech,
Od zlých následků bezbožnosti,
Od rostoucí nevěry a kultury smrti,
Od popírání víry,
Od nehodného přijímání Krista v Eucharistii a od rouhání se Bohu,
Od beznaděje a zbabělosti,
Od ducha strachu, který ničí víru v Boha,
Od vlažnosti v Boží službě,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od zatvrzelosti v hříchu,
Od hříchů proti Duchu Svatému,
Od odmítání odpustit našim nepřátelům,
Od nenávistných a smilných myšlenek,
Od ďábelských útoků v hodině smrti,
Od očistcových muk,
Od věčného zatracení,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Kriste, Vítězi nad smrtí, uslyš nás.
Kriste, Vítězi nad satanem, vyslyš nás.
Duchu Svatý, osvoboditeli, uslyš nás.
Duchu Svatý, Utěšiteli, vyslyš nás.
Bože, Otče všemohoucí, uslyš nás.
Bože, Otče všemohoucí, vysvoboď nás od zlého.
Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

K: Přimlouvej za nás, Panno Maria, Matko osvobození.
V: Abychom byli vysvobozeni ze všeho soužení.

Modleme se:
Bože náš, chválíme Tě za Tvou lásku, Tvé milosrdenství, Tvou moc a za vítězství krve Beránka, Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Chválíme Tě za naši Matku, Pannu Marii. Všechny, kteří se utíkají pod její mateřskou ochranu, osvoboď od všeho zla, které je zotročuje. Osvoboď je od moci temnoty, aby mohli žít ve svobodě Božích dětí ve vítězném triumfu vzkříšeného Krista. Amen.

Jan-Maria-Vianney

Litanie ke sv. Janu Maria Vianneyovi
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Jane, faráři arský, …
Obraze Krista Kněze a Dobrého pastýře,
Patrone všech farářů,
Příklade kněžských ctností,
Věrný ctiteli Nejsvětější svátosti,
Služebníku Neposkvrněného Srdce Mariina,
Trpělivý a bdělý pastýři usilující o spásu duší,
Milovníku svaté chudoby,
Starostlivý příteli sirotků, chudých a nemocných,
Hlasateli pokání a Božího milosrdenství,
Kazateli plný slov víry a lásky k duším,
Moudrý zpovědníku Duchem osvícený,
Pomocníku těch, kteří Tě vzývají,
Přemožiteli zlých duchů,
Ty, který jsi usmířil mnoho hříšníků s Bohem,
Ty, který jsi pomohl tolika trpícím,
Ty, který žiješ ve slávě Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Oroduj za nás, svatý Jane Maria Vianneyi, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty jsi dal sv. Janu, faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svěřené duše; prosíme Tě, naplň také nás láskou svého Syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k Tobě, abychom společně došli do věčné slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

K-českým-patronům

Litanie k českým svatým patronům
Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.
Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe, …
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Gorazde,
Svatý Klimente,
Svatý Zikmunde,
Svatý Kosmo a Damiáne,
Svatá Ludmilo,
Svatý Václave,
Ctihodná Přibyslavo,
Svatý Víte,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Radime,
Svatý Benedikte s bratřími,
Svatý Prokope,
Svatý Ivane,
Blahoslavená Mlado,
Svatá Zdislavo,
Svatá Anežko,
Svatá Hedviko,
Svatý Norberte,
Blahoslavený Hroznato,
Ctihodná Marie Elekto,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatý Jene Sarkandře,
Svatý Klemente Maria Dvořáku,
Svatý Jene Neumanne,
Svatí patronové naší vlasti,
Všichni svatí a světice Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Orodujte za nás naši svatí patronové, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Prosíme Tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom vždy zůstali věrni Církvi a vlasti a po tomto životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Sv.Josef

Litanie ke sv. Josefovi
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, …
Pane, …
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, …
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe, …
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Ženichu Boží Rodičky,
Cudný strážce Svaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Starostlivý ochránce Kristův,
Hlavo Svaté Rodiny,
Josefe spravedlivý,
Josefe přečistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe pokorný,
Josefe nejvěrnější,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Záštito umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce Církve svaté,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K: Ustanovil ho pánem domu svého.
L: A správcem všeho statku svého.

Modleme se:
Bože, který jsi ráčil ve své nevýslovné prozřetelnosti vyvolit svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej, prosíme, abychom si toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi, zasloužili mít přímluvcem v nebi. Který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Sv.Michael

Litanie ke sv. Michaelovi
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko, …
Svatá Panno panen,
Svatý Michaeli,
Archanděli jména hlubokého významu,
Náčelníku andělských kůrů,
Vůdce nebeských zástupů,
Hlavo prvorozenců Božích,
Horlivče pro čest a slávu Boží,
Statečný bojovníku s plamenným mečem,
Statečný přemožiteli odbojného družstva,
Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,
Zářící hvězdo před trůnem Božím,
Anděli pokoje,
Anděli zaslíbené země,
Ochránci národa vyvoleného,
Obránce svaté Církve,
Zvěstovateli rozkazů Božích,
Obraze božské velebnosti,
Bedlivý sluho Páně,
Ochránce lidu před útoky zlého ducha,
Opatrovníku umírajících,
Průvodce duší k poslednímu soudu,
Vykonavateli soudů Božích,
Trojím zjevením proslavený,
Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,
Vyvolený patrone církevního spolku tvého jména,
Vyvolený ochránce národa slovanského,
Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili,
Abychom se osvěty bezbožné chránili,
Abychom nevěreckému duchu času nehověli,
Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,
Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,
Abychom se světlem Božího zjevení řídili,
Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali,
Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili,
Abychom k zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,
Abychom smlouvu křtu svatého svědomitě zachovávali,
Abychom satana i všech skutků jeho a i každé jeho pýchy se odříkali,
Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,
Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,
Abychom ve Tvé společnosti Boha věčně chválili,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 3x
Kriste, uslyš nás. 2x
Kriste, vyslyš nás. 2x
Pane, smiluj se nad námi. 2x
Kriste, smiluj se nad námi. 2x
Pane, smiluj se nad námi. 2x

Modleme se:
Přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý Archanděli Michaele, chraň nás v boji v hrozném zápase, který podstupujeme s knížaty a mocnostmi, se správci tohoto světa a se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh jako nesmrtelné stvořil, k obrazu svému učinil a za drahou cenu
z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

 
Sv.Šarbel

Litanie ke sv. Šarbelovi
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatý Šarbeli, posiluj naší víru.
Živý Boží zázraku, …
Hrdino zbožnosti, lásky a víry,
Čistý prameni hasící veškerou žízeň,
Léku uzdravující tělo i duši,
Přebohatý a vše prostupující dare,
Poustevníku proslavený svými úžasnými zázraky,
Ty, který jsi odmítl veškeré bohatství tohoto světa,
Pokorný beránku se srdcem plným soucitu,
Drahocenná vůni rozlévající se světem,
Služebníku Nejsvětější svátosti a vždy přečisté Panny Marie,
Štědrý dárce naplňující požehnáním celé stvoření,
Líbezná vůni kadidla a cedrů Libanonu,
Majáku osvěžující Boží Církev,
Podivuhodné světlo, z jehož hrobu vychází zářivý jas,
Přímluvce pozorně naslouchající prosbám věřících,
Chvályhodný pro svou čistotu a poslušnost,
Chudobný, který přijímáš a miluješ všechna strádání,
Hlase volající a burcující svědomí,
Příklade pro lidstvo této doby,
Anděli v lidské přirozenosti,
Drahocenná koruno svatého řeholního stavu,
Svatý Šarbeli, náš poklade a chloubo po všechny časy,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Oroduj za nás, svatý Boží poustevníku, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě a pokání, jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské přítomnosti. Díky Mystickému Tělu Kristovu, kterým je Církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a lidstvem skrze pouto lásky. Nemůžeme tě následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, abys naplnil naše srdce touhou po polepšení a pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života. Dej nám poznat, co potřebujeme ke spáse. Amen.

Sv.Faustina

Litanie ke sv. Faustyně Kowalské
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Faustyno, živý svědku milosrdenství nebeského Otce, …
Svatá Faustyno, pokorná služebnice Ježíše vtěleného milosrdenství,
Svatá Faustyno, poslušný nástroji Ducha Utěšitele,
Svatá Faustyno, důvěřující dcero Matky milosrdenství,
Svatá Faustyno, důvěrnice poselství o Božím milosrdenství,
Svatá Faustyno, věrná zapisovatelko Ježíšových slov,
Svatá Faustyno, velká apoštolko Božího milosrdenství,
Svatá Faustyno, správkyně u Boha bohatého milosrdenstvím,
Svatá Faustyno, Boží dare pro celý svět,
Svatá Faustyno, nacházející Stvořitelovu dobrotu v každém stvoření,
Svatá Faustyno, velebící Boha v tajemství vtělení,
Svatá Faustyno, mající účast na Pánově utrpení a zmrtvýchvstání,
Svatá Faustyno, průvodkyně na Ježíšově křížové cestě,
Svatá Faustyno, setkávající se s Ježíšem ve svátostech,
Svatá Faustyno, sjednocená s nebeským Snoubencem ve své duši,
Svatá Faustyno, nadšená Božím milosrdenstvím v Mariině životě,
Svatá Faustyno, milující Církev – Mystické Tělo Kristovo,
Svatá Faustyno, silná pravou vírou,
Svatá Faustyno, vytrvalá nezlomnou nadějí,
Svatá Faustyno, planoucí vroucí láskou,
Svatá Faustyno, krásná pravdivou pokorou,
Svatá Faustyno, prostá čistou důvěrou,
Svatá Faustyno, vzore plnění Boží vůle,
Svatá Faustyno, příklade obětavé služby,
Svatá Faustyno, starostlivá ochránkyně kněží a řeholníků,
Svatá Faustyno, ochrano dětí a mládeže před zlem,
Svatá Faustyno, naděje lidí skleslých a zoufajících si,
Svatá Faustyno, posilo nemocných a trpících,
Svatá Faustyno, upevňující důvěru v srdcích umírajících,
Svatá Faustyno, obětující se za hříšníky,
Svatá Faustyno, horlitelko za spásu všech lidí,
Svatá Faustyno, přímluvkyně duší trpících v očistci,
Svatá Faustyno, vyprošující Boží milosrdenství pro celý svět,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
Oroduj za nás, svatá Faustyno, abychom životem a slovem hlásali světu poselství milosrdenství.

Modleme se:
Milosrdný Bože, přijmi naše díkůvzdání za dar života a poslání svaté Faustyny a na její přímluvu nám pomoz růst v důvěře k Tobě a v milosrdenství vůči bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Sv.Jan-Křtitel

Litanie ke sv. Janu Křtiteli
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, …
Pane,
Bože náš nebeský Otče,
Bože Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, …
Od Boha rodiči vyžádaný,
Rodičům podivuhodně slíbený,
V životě matky Duchem Svatým naplněný
V životě matky plesající v přítomnosti Mesiáše,
Obdarovaný jménem od Boha,
Vyslanče Boží,
Předchůdce Páně,
Proroku Nejvyššího,
Proroku v duchu a moci Eliášově,
Milovníku samoty,
Vzore Boží lásky k lidem,
Vzore opuštění světa,
Vzore přísného života,
Vzore sebezapření,
Vzore pravého pokání,
Vzore pokory,
Vzore čistoty,
Hlase volajícího na poušti,
Kazateli cesty spásy,
Křtiteli Páně,
Křtiteli kajících hříšníků,
Neohrožený karateli hříchu,
Mučedníku Pravdy,
Nejvyšší mezi lidskými syny,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
24. 6.: Bože, který jsi oslavil tento den památkou narození sv. Jana Křtitele, dej nám milost duchovních radostí a veď nás k věčné spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
29. 8.: Prosíme Tě Pane, dej nám na přímluvu Tvého Předchůdce, mučedníka sv. Jana Křtitele dojít do věčné radosti. Neboť Ty žiješ
a vládneš na věky věků. Amen.


O-pokoru

Litanie o pokoru:
Ježíši tichý a pokorn srdcem, vyslyš mne!
A učiň srdce moje podle Srdce svého!
Od touhy, abych byl vážen, osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl milován, …
Od touhy, být oslavován,
Od touhy, abych byl středem pozornosti,
Od touhy, abych byl chválen,
Od touhy, abych měl přednost před jinými,
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory,
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli,
Od bázně, abych nebyl pokořován,
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali,
Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli,
Od bázně, abych nebyl tupen,
Od bázně, abych nebyl opomíjen,
Od bázně, abych nebyl zesměšňován,
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě,
Od bázně, abych nebyl podezírán,
Aby jiní byli více milováni než já, Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován,
Aby se jiní uplatňovali a já zůstal bez povšimnutí,
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou,
Aby se jiní stávali více svatými než já, jen když se já stanu natolik svatým, nakolik mohu.
Dej, abych se stále umenšoval a Ty jsi, Ježíši, rostl. Amen.

Ke-všem-svatým

Litanie ke všem svatým
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, …
Svatí Boží andělé,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatá Maří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Bazile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Benedikte,
Svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
Svatá Hedviko,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Brigito Švédská,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Terezie od Ježíše,
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého, …
Ode všeho hříchu,
Od smrti věčné,
Svým vtělením,
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním,
Sesláním Ducha Svatého,

I když jsme hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou Církev, …
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat ve Tvé službě,
Ježíši, Synu Boha živého,
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Modleme se:
Bože, Ty víš, jak jsme slabí a bezmocní; dej nám sílu, abychom Tě milovali, jako Tě milovali Tvoji svatí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kající-litanie

Kající litanie
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nás skrze svou smrt smířil s Otcem a spasil nás, smiluj se nad námi.
Tys zemřel a vstal z mrtvých, sedíš po pravici Otce a zastáváš se nás, …
Tebe pro nás učinil Bůh moudrostí, spravedlností, svatostí a vykoupením,
Ty očišťuješ, posvěcuješ a ospravedlňuješ všechny skrze Ducha Svatého,
Ty jsi bohatý, ale stal ses pro nás chudým, abychom z Tvé chudoby zbohatli,
Ty ses vydal za naše hříchy, abys nás vytrhl z moci zla,
Tys přišel na tento svět, abys spasil hříšníky,
Tys dal sám sebe jako výkupné za všechny,
Tys zničil temnoty smrti a vnesl světlo do našeho života,
Ty sis nás očistil, abychom byli Tvůj lid usilující o to, co je dobré,
Tys přišel na tento svět, abys hledal a zachránil ztracené,
Ty jsi dobrý pastýř, který dává za ovce svůj život,
Tys nám uložil milovat Boha a bližního, abychom láskou naplnili Zákon,
Lékaři těla i duše, uzdrav rány, které nám způsobil hřích,
Pomoz nám odložit všechno staré a špatné,
Ukřižovaný Vykupiteli, veď nás k pokání, abychom se k Tobě obrátili celým srdcem,
Ty nás učíš, že hřích proti bratřím je hřích proti Tobě,
Dej, ať si láskou, povzbuzením i modlitbou vzájemně pomáháme k pravému obrácení,
Dej, ať se smíříme s Tebou i s bližními, abychom byli živým znamením Tvé lásky,
Naplň nás skrze svátost smíření hojností svého pokoje, abychom byli jeho pravými šiřiteli,
Dej, ať si uvědomíme, jak veliká je Tvoje láska k nám, abychom se naučili odpouštět a opravdu milovat své bratry,
Zaplaš svým světlem naše temnoty a veď nás bezpečně po cestě pravdy,
Pro slávu svého Jména nás milosrdně vysvoboď od toho, co zaslouženě trpíme pro své hříchy,
Ve svém milosrdenství z nás odstraň všechno staré a naplň nás novým duchem,
Dej nám světlo, abychom už nebloudili, ale vrátili se k Tobě na cestu spravedlnosti, lásky a pokoje,
Znič naši špatnost, kterou si navzájem tolik ubližujeme, a dej, ať nás přemůže a zachrání Tvé milosrdenství,
Zahlaď všechny naše viny a otevři před námi bránu do věčného života,
Přijmi naše kající vyznání, vysvoboď nás z otroctví hříchu a dej, ať žijeme ve svobodě Tvých synů, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

Modleme se:
Milosrdný Bože, odpusť nám všechno, čím jsme se provinili proti jednotě Tvého svatého lidu, dej, ať jsme v Kristu jedno srdce a jedna duše, ať Tvá spasitelná milost zničí všechny naše hříchy a pomoz nám, abychom se k Tobě upřímně obrátili a neustále prohlubovali svůj vztah k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Odvrácení-zla-ve-farnosti

Litanie za odvrácení zla ve farnosti

K: Ó Pane, shlédni na nás, Tvé pravověrné dítky, prosíme, odpusť nám naše viny, plně se Ti vyznáváme, že jsme zhřešili proti Tobě a proti svým bližním, a proto: Odpusť nám!
L: Pane, smiluj se!
K: Ó Pane, prosíme, sešli nám svého Svatého Ducha, abychom rozpoznávali co je špatné a co dobré, abychom více už nehřešili, ale plni Tvou láskou všechno napravovali a svatě jednali!
L: Pane, smiluj se!
K: Ó Pane, my nehodní služebníci se Ti v hloubi srdce klaníme. Tebe vyznáváme za našeho Krále a Vykupitele. Tebe voláme a prosíme o pomoc, a proto upevni naše cesty, ó Pane!
L: Pane, smiluj se!
K: Ó Pane, shlédni na nás a vysvoboď nás od zlého. Shlédni na naši farnost a žehnej ji. Odpusť nám, Pane, všechny urážky, kterých se Ti od nás dostává. Prosíme, zbav všechny jejich zatvrzelosti a pýchy, aby pravdě pohlédli do očí a přijali ji. Prosíme, otevři jejich kamenná srdce a dej jim poznat falešná učení, která je svádí ke hříchu. Odvrať od nich všechny bludné cesty, zbav je všech okovů zla a smiluj se nad nimi!
L: Pane, smiluj se!
K: Ó Pane, opět voláme o vysvobození těchto duší od zlého! Pane, prosíme, jelito Tvá vůle, abys zasáhl svou mocí a jakýmkoli způsobem zabránil, aby se Tvé ovečky ztrácely. Ó Pane, opět a opět Tě prosíme, přiveď všechny děti Tvé Církve zpět ke zdravému učení a dej jim poznat pravdu! Ó Pane, opět a opět toužebně voláme k Tobě, vysvoboď tyto zaslepené duše, nejen aby Tvé Srdce zvítězilo, ale i nám samotným se ulevilo! Ó Pane, znovu a znovu k Tobě voláme, uděl jim milost obrácení. Pokud Ti v tom brání jejich hřích, tak jim ho, Pane, pro zásluhy Tvé nejčistší Matky Panny Marie odpusť a zachraň je!
L: Pane, smiluj se!
K: Ó blahoslavená a mocná Panno Maria, náš Mistr a Pán jako by neslyšel naše prosby. Dovoláváme se tebe, naše nejdražší Matko, a naříkáme u tvých panenských nohou. Naše prosby nejsou hodné toho, aby byly vyslyšeny, nemáme, čím bychom si to zasloužili, vždyť sami hřešíme proti tvému Synu, ale víme, že ty, naše nejmilejší Matko, jsi naše stálé útočiště, a tak opět padáme před tebou a prosíme tě, přimluv se za nás a za naše prosby!
L: Oroduj za nás!
K: Opět voláme k Pánovi a prosíme o slitování!
L: Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se nad námi!

Zpět

Totus Tuus - Sbírka mariánských modliteb

Pokladnice odpustkových modliteb

Novéna ke sv. Filoméně

DEVÍTIDENNÍ NOVÉNA KE SVATÉ FILOMÉNĚ
podle sv. Jana Maria Vianneye

Novéna ke sv. Filoméně se neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši svaté s přijetím Eucharistie.
Doporučuje se ji modlit zvláště od 3. – 11. srpna (přede dnem její mučednické smrti)

Zdroj: http://www.stjoseph.cz/web/wp-content/uploads/2012/08/f1.jpg

Zobrazit…