Narození Panny Marie (8.9.)

Zestručněný obsah okolo těchto událostí z Mystického Města Božího:


O šťastném narození nejsvětější Marie.

Zdroj: https://www.rosarybay.com/wp/wp-content/uploads/2015/09/Nativity-Virgin-Mary.jpgNadešel ustanovený den, v němž svatá Anna porodila tu, která byla posvěcena a určena stát se Matkou Boha, den pro svět nejšťastnější. Toto narození se stalo osmého září, když uplynulo plných devět měsíců od početí duše naší nejsvětější Královny a Paní. Svatá Anna byla na to připravena vnitřním hlasem Páně, který ji sdělil, že hodina porodu již přišla. Plna radosti Ducha svatého nad touto zprávou, padla před Pánem na kolena a prosila o jeho pomoc, milost a ochranu pro šťastný porod. Ihned pociťovala pohyby ve svém životě podobné těm, jaké bývají, když má tvor přijít na svět. Nejpožehnanější dítko Maria bylo v té době božskou prozřetelností a mocí připraveno do nejvyšší extase. Proto přišla na svět, aniž by to svými smysly pozorovala, neboť jejich činnost a schopnosti byly zastaveny. Poněvadž její rozum byl již vyvinut, byla by to svými smysly pozorovala, kdyby byly v té době ponechány v činnosti. Nejvyšší však to zařídil tak, aby nebeská Kněžna byla ušetřena smyslových pocitů, jež jinak jsou s porodem spojeny.

Narodila se čistá a bez poskvrny, krásná a plná milosti, ukazujíc tím, že byla osvobozena od zákona a podílu na hříchu. Ačkoli se skutečně narodila jako jiné dcery Adamovy, přece její narození bylo provázeno takovými okolnostmi a podmínkami milosti, že to bylo ze všech porodů nejpodivuhodnější a zázračné narození a bude věčně sloužit ke slávě jejího Tvůrce. Ve dvanáct hodin v noci vzešlo toto božské světlo, oddělující noc Starého Zákona a jeho někdejší tmy od nového dne milostí, který nyní měl zasvitnout. Byla oblečena a opatrována jako jiná nemluvňata, ačkoli její duše dlela v Bohu; a zacházelo se s ní jako s nemluvnětem, ač převyšovala moudrostí všechny smrtelníky, ba i všechny anděly. Její matka nedovolila, aby se jí dotýkaly jiné ruce než její; ona sama ji zabalila do plenek a přítomný porodní stav v tom svaté Anně nic nepřekážel, poněvadž ona byla osvobozena od námah, jaké obyčejně mívají jiné matky pracující k porodu.

Zdroj: http://lordcalls.com/wp-content/uploads/2013/09/AnnJoachimMary.jpgTak tedy svatá Anna přijala do své náruče Tu, která byla její dcerou, ale zároveň nejdrahocennějším pokladem celého vesmíru, nižší pouze než Bůh, ale vyšší nade všecky jiné tvory. S vřelými slzami radosti obětovala tento poklad velebnosti Boží pravila v duchu: „Pane nekonečné velebnosti a moci, Stvořiteli všeho co existuje, tento Plod mého života, který jsem z tvé štědrosti obdržela, obětuji Tobě s věčnými díky, neboť bez jakékoli mojí zásluhy jsi mi ho ráčil darovat. Nalož s matkou i dítkem podle své nejsvětější vůle a shlédni milostivě ze svého vznešeného trůnu na naši nízkost. Buď věčně požehnán za to, že jsi obohatil svět tvorem tak příjemným tvé velkomyslnosti a za to, že jsi v Ní připravil příbytek a stánek pro věčné Slovo (Moudr. 9,8). Podávám své blahopřání mým svatým praotcům a svatým prorokům a v nich celému lidskému pokolení k této jisté záruce vykoupení, kterou jsi mi dal. Avšak jak já budu moci náležitě zacházet s Tou, již jsi mi dal za dceru? Mně, která nejsem ani hodna být její služkou? Jak mám zacházet s touto pravou archou úmluvy? Uděl mi, ó Pane a Králi potřebné osvícení k poznání tvé vůle a k vykonání jí podle tvého zalíbení ve službách mojí Dcery.“  Pán odpověděl svaté matroně vnitřně, že zevně má se svým nebeským dítkem jednat jako jednají jiné matky se svými dcerami, bez prokazování jí nějaké úcty; ale vnitřně ať chová k ní úctu, plníc vůči Ní zákony pravé matky a vychovávajíc Ji s veškerou mateřskou láskou a péčí. Andělé strážní tohoto milostného dítka i s velkým množstvím jiných andělů prokazovali Marii svou úctu, když odpočívala na loktech své matky, společnou nebeskou hudbou, již částečně slyšela též svatá Anna. Tisíc andělů ustanovených za strážce této velké Královny, nabídlo a oddalo se její službě. Bylo to také poprvé, co je nebeská Paní viděla v tělesné podobě s jejich odznaky a oděním. Dítko je požádalo, aby se s ním spojili ve chvále Nejvyššího a velebili Jej jejím jménem.

V okamžiku narození naší Kněžny Marie Nejvyšší poslal archanděla Gabriela jako vyslance, aby přinesl tuto radostnou zprávu svatým otcům v předpeklí. Svatý vyslanec okamžitě sestoupil a svým příchodem ozářil ty hluboké sluje a potěšil spravedlivé, kteří tam byli drženi. Oznámil jim, že již začal úsvit věčné blaženosti a že vykoupení lidstva, které bylo tak snažně žádáno, svatými patriarchy očekáváno a proroky předpovídáno, již počíná, neboť Ta, která má být Matkou Mesiáše, se teď narodila, a že již brzy uvidí spasení a slávu Nejvyššího. Svatý kníže jim dal poznat vznešenost nejsvětější Marie a jak v Ní Všemohoucí začal působit, aby lépe pochopili šťastný počátek těch tajemství, která měla ukončit jejich dlouhé vězení. Pak všichni patriarchové a proroci i všichni ostatní spravedliví, radovali se v duchu a pěli nové písně chvály Pánu za toto dobrodiní.

Zdroj: http://www.catholictradition.org/Mary/mary2c-3.jpgNaše Královna svých smyslů při světle hmotného slunce poprvé použila k poznání svých rodičů a jiných tvorů. Ruce Nejvyššího počaly v Ní působit nové, nade všecko lidské pomyšlení velké divy. První a nejúžasnější byl, že poslal nesčíslné anděly, aby přinesly Matku vtěleného Slova s tělem i s duší do nejvyššího nebe pro splnění dalších úmyslů Jí se týkajících. Svatá knížata uposlechla božského rozkazu a obdrževši dítko Marii z náruče její matky Anny, seřadili se v nový slavný průvod, nesouce k nebi s andělským zpěvem radosti pravou archu úmluvy, aby po krátkou dobu mohla odpočinout ne v domě Obededonově, ale v chrámu Krále králů a Pána pánů, kde později měla být po celou věčnost. To byl druhý krok, který přesvatá Maria učinila ve svém životě, totiž z této země do nejvyššího nebe. Když bylo dítko Maria přineseno do nejvyššího nebe, plno lásky padlo na svou tvář před královským trůnem u přítomnosti Nejvyššího. Osoba božského Slova přijala nyní dítko Marii, kterou si vyvolil za Matku a Královnu celého vesmíru. Byly Jí uděleny nové Milosti a dary, jimiž její schopnosti byly přiměřeně zušlechtěny. Její myšlenkové schopnosti byly povzneseny a přiměřeny k božským projevům a Božství se blahosklonně ukázalo v novém světle, ukazujíc se Jí nazíravě a jasně nejvznešenějším způsobem. Toto bylo poprvé, co nejvznešenější duše Mariina viděla nejsvětější Trojici v nezakrytém blaženém vidění. Královna seděla vedle Pána, který měl být jejím Synem, spatřiv Jej tváří v tvář, dosáhla svojí modlitbou většího úspěchu nežli Bethsabé (III. Král. 3,11). Maria jej prosila, aby urychlil vykoupení lidského pokolení, očekávané po tak mnoho století za stále množících se nepravostí a zkázy duší. Nejvyšší vyslyšel tuto nanejvýš příjemnou žádost své Matky a ujistil Ji, že jeho slib bude brzy splněn, že sestoupí na svět, aby přijal a vykoupil lidskou přirozenost. V této božské konsistoři a v tribunálu Nejsvětější Trojice bylo rozhodnuto dát jméno mladičké Královně.

Pokračování -> Jak bylo nejšťastnější Marii dáno jméno v nebi i na zemi.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...