Panna Maria Královna (22.8.)

Zestručněný obsah okolo těchto událostí z Mystického Města Božího:

Nejsvětější Marie je korunována jako Královna nebes a všeho tvorstva; všechny její velké výsady ve prospěch lidstva jsou Jí znovu potvrzeny.

Zdroj: http://www.katopedia.cz/images/Korunovace_Panny_Marie.jpg776. My to označujeme jako trůn Božství, ze kterého se Bůh prezentuje svatým jako hlavní příčina jejich slávy a jako nekonečný, věčný Bůh, nezávislý na všech věcech, na jehož vůli závisí veškeré tvorstvo, ze kterého se prezentuje jako Pán a Král, jako Soudce a Vládce všeho, co existuje. Tuto důstojnost Kristus Vykupitel vlastní v míře, ve které je Bohem, podstatně, a v míře, ve které je člověkem, prostřednictvím podstatného spojení, ve které ji sdílí božství s lidstvím. Proto je v nebi Králem, Pánem a nejvyšším Soudcem, a svatí, i když jejich sláva převyšuje veškeré lidské představy, jsou jako služebníci a poddaní před jeho nedostupným majestátem. Na tom se jeho nejsvětější Matka podílí v nejbližším možném nižším stupni takovým způsobem, který je jinak nepopsatelný a přiměřený pouhému tvorovi, tak úzce spřízněnému s Bohočlověkem, že proto je a po celou věčnost zůstane po pravici svého Syna coby Královna (Žl.44,10), Paní a Vládkyně všeho tvorstva, jejíž vláda sahá tak daleko jako vláda jejího Syna, i když jiným způsobem.
777. Po tom, co nejsvětější Marie zaujala své místo na tomto vznešeném a nejvýznamnějším trůnu, vyhlásil Pán před všemi nebeskými dvořany všechny výsady, které může využívat v důsledku účasti na jeho velebnosti. Osoba věčného Otce, coby první příčina všech věcí, promluvila k andělům a svatým, a řekla: „Naše dcera Marie byla v souladu s naší vůlí vybrána ze všech tvorů, první pro naše potěšení, která se nikdy nezpronevěřila označení a postavení pravé Dcery, které jsme Jí udělili v naší božské mysli. Má nárok na naši vládu, což uznáme Jejím korunováním na legitimní a jedinečnou Paní a Panovnici.“ Vtělené Slovo řeklo: „Mé skutečné a přirozené Matce patří veškeré tvorstvo, které jsem stvořil a vykoupil, a všechny věci, nad kterými kraluji, také Ona musí být legitimní a nejvyšší Královnou.“ Duch svatý řekl: „Vzhledem k tomu, že je nazývána, mou milovanou Nevěstou, zasluhuje, aby byla korunována jako Královna na celou věčnost.“

Zdroj: pinterest.com778. Po tom, co takto tři božské Osoby promluvily, vstavily na hlavu nejsvětější Marie korunu tak nového lesku a takové ceny, že něco podobného nikdy před tím ani potom žádný tvor neviděl a neuvidí. Současně se z trůnu ozval hlas, který řekl: „Má milovaná, vyvolená mezi tvory, naše království je tvé. Ty budeš Paní a Panovnicí serafínů, všech sloužících duchů, andělů a celého vesmíru tvorů. Pečuj o ně a šťastně nad nimi kraluj, protože jsme Ti v naší radě dali moc, majestát a svrchovanost. I když jsi byla milostí naplněna víc než ostatní, snižovala ses ve svém smýšlení na nejnižší místo. Přijmi nyní nejvyšší důstojnost, kterou sis zasloužila, a jako účast na našem Božství přijmi vládu nade všemi tvory vycházejícími z naší všemohoucnosti. Z tvého královského trůnu budeš vládnout až do středu země, a mocí, kterou Ti nyní dáváme, si podrobíš peklo se všemi jeho démony a obyvateli. Ať se Tě všichni bojí jako svrchované Císařovny a Paní nad těmito slujemi a obydlími našich nepřátel. Do tvých rukou a tvému uvážení svěřujeme vlivy a síly nebe, vláhu mraků a růst na zemi. To vše rozděluj podle své vůle, přičemž naše vůle musí být vždy k dispozici pro plnění tvých přání. Ty budeš Císařovnou a Paní bojující Církve, její Ochránkyní, Obhájkyní, Matkou a Učitelkou. Budeš zvláštní patronkou katolických zemí, a kdykoli Tě budou tyto země, věřící, nebo kdokoli z Adamových dětí z celého srdce vzývat, sloužit Ti nebo si Tě nějak zavazovat, ulevíš a pomůžeš jim v jejich práci a potřebách. Budeš přítelem, ochráncem a vůdcem všech spravedlivých a našich přátel. Všechny je budeš povzbuzovat, těšit a naplňovat požehnáním v závislosti na jejich oddanosti k Tobě. S ohledem na to vše Tě jmenujeme depozitářem našeho bohatství a pokladnicí našich milostí. Do tvých rukou vkládáme pomoc a požehnání naší milosti, abys je mohla rozdávat. Nepřejeme si udělovat světu nic, co by neprošlo tvýma rukama, a neodepřeme lidem nic, co si jim budeš přát udělit. Milost bude vylita na tvé rty pro získání všeho, co si budeš přát a přikážeš na nebi i na zemi. Všude Tě budou poslouchat andělé i lidé, protože co je naše, bude i tvé stejně, jako Ty jsi byla vždy naše, a budeš s námi věčně vládnout.“
779. Při uvádění tohoto prohlášení a výsad udělených Panovnici světa do života Všemohoucí přikázal všem nebešťanům, andělům a lidem, aby Jí projevili poslušnost a uznali Ji za svou Královnu a Paní. V tomto rozhodnutí bylo skryté další tajemství, totiž, že to byla zvláštní odměna za úctu a klanění se, které nejsvětější Marie prokazovala během svého života andělům a svatým, jak vyplývá z tohoto životopisu, bez ohledu na to, že byla boží Matkou plnou milosti a svatosti převyšující svou mírou všechny anděly a svaté. Třebaže tím v té době, kdy andělé a svatí už chápali význam boží blaženosti a Ona byla ještě poutnicí, získala velké zásluhy, když se podle rozhodnutí Pána snižovala pod všechny vyvolené, nyní, když již získala království, bylo spravedlivé, aby Ji nyní oni coby její poddaní ctili a velebili. To také dělali v tom nejvýš svatém stavu, ve kterém je vše zredukováno do správných proporcí a řádu. Jak andělští duchové tak i blahoslavené duše při prokazování své úcty Bohu s bázní a zbožnou úctou, prokazovali stejnou poctu v patřičné úměře také jeho nejsvětější Matce, a svatí, kteří byli v nebi i se svými těly, padali na své tváře a tak i tělesnými projevy prokazovali poctu. Všechny ty projevy při korunovaci Císařovny nebes přispěly obdivuhodně k její oslavě, k nové radosti, k plesání svatých a k zalíbení nejsvětější Trojice. Tento den byl velice slavnostní a přinesl novou mimořádnou slávu celému nebi. Těmi, kteří se na ní podíleli nejvíce, byli zvláště její přešťastný snoubenec svatý Josef, svatý Jáchym, svatá Anna a a všichni další příbuzní nebeské
Královny, spolu s tisícem jejích strážných andělů.

Z knihy Mystické město Boží, svazek KORUNOVÁNÍ

No votes yet.
Please wait...