Významné události

Jednotlivé výtažky z díla Mystické město Boží k různým významným událostem a svátkům.
(Seznam se bude postupem času doplňovat)


Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Nejsvětější člověčenství Kristovo patřilo věčnému Otci nejen proto, že bylo stvořeno jako jiné bytosti, ale bylo jeho zvláštním majetkem následkem jeho podstatného spojení se Slovem, neboť tato osoba Slova, jsouc jeho jednorozeným Synem, byla zplozena z jeho podstaty, pravý Bůh z pravého Boha. Nicméně věčný Otec ustanovil, že tento Syn Mu má být obětován v chrámě v tajemném souhlasu se zákonem, jejž Kristus, náš Pán ukončil (Řím. 10,4). Celý článek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Žádný komentář

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (21.11.)

Převzatý obsah okolo těchto událostí z Mystického Města Božího: O obětování přesvaté Marie v chrámě ve stáří tří let. Když se naplnily tři roky, které Pán ustanovil, Joachim a Anna vydali se na cestu z Nazareta s několika Celý článek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (21.11.)

Žádný komentář

Jméno Panny Marie (12.9.)

Tři božské Osoby ustanovily a sestavily sladká jména Ježíš a Maria pro Syna a Matku již od počátku, před věky. Když byli andělé zpraveni o těchto a mnoha jiných tajemstvích, uslyšeli z trůnu hlas mluvící osoby Otcovy: „Naše vyvolená se bude nazývat MARIA, a toto jméno bude mocné a slavné… Celý článek Jméno Panny Marie (12.9.)

Žádný komentář

Narození Panny Marie (8.9.)

Nadešel ustanovený den, v němž svatá Anna porodila tu, která byla posvěcena a určena stát se Matkou Boha, den pro svět nejšťastnější. Toto narození se stalo osmého září, když uplynulo plných devět měsíců od početí duše naší nejsvětější Královny a Paní. Svatá Anna byla na to připravena vnitřním hlasem Páně, který ji sdělil, že hodina porodu již přišla. Celý článek Narození Panny Marie (8.9.)

Žádný komentář

Památka umučení sv. Jana Křtitele (29.8.)

V době, kdy byl na Herodiadinu žádost svatý Jan vězněn, dostávalo se mu mnoho pozornosti od našeho Spasitele a jeho Matky. Přesvatá paní ho mnohokrát potěšila tím, že k němu poslala své svaté anděly, které někdy požádala, aby mu přinesli také jídlo. Náš Pán mu udělil mnoho vnitřních milostí a darů. Ale ďábel, který si přál ho zničit, nedal Herodiadě pokoj, dokud ho neviděl mrtvého. Dychtivě se chopil při hostině příležitosti a pohnul Heroda k vyslovení toho nerozumného slibu a přísahy k vůli Herodiadině dceři a zmátl jeho mysl tak, že bezbožně pokládal nesplnění svého přísežného slibu za hřích a nečestnost, a v takové zaslepenosti, jak praví evangelium, odevzdal tanečnici Křtitelovu hlavu. Celý článek Památka umučení sv. Jana Křtitele (29.8.)

Žádný komentář

Panna Maria Královna (22.8.)

Po tom, co takto tři božské Osoby promluvily, vstavily na hlavu nejsvětější Marie korunu tak nového lesku a takové ceny, že něco podobného nikdy před tím ani potom žádný tvor neviděl a neuvidí. Současně se z trůnu ozval hlas, který řekl: „Má milovaná, vyvolená mezi tvory, naše království je tvé. Ty budeš Paní a Panovnicí serafínů, všech sloužících duchů, andělů a celého vesmíru tvorů. Pečuj o ně a šťastně nad nimi kraluj, protože jsme Ti v naší radě dali moc, majestát a svrchovanost. I když jsi byla milostí naplněna víc než ostatní, snižovala ses ve svém smýšlení na nejnižší místo. Přijmi nyní nejvyšší důstojnost, kterou sis zasloužila, a jako účast na našem Božství přijmi vládu nade všemi tvory vycházejícími z naší všemohoucnosti. Celý článek Panna Maria Královna (22.8.)

Žádný komentář

Zesnutí Bohorodičky (15.8.)

Zestručněný obsah okolo těchto událostí z Mystického Města Božího: Slavný a šťastný přechod nejsvětější Marie; jak se před tím apoštolové a učedníci sešli v Jeruzalémě a jak byli přítomni při její smrti:   732. A Celý článek Zesnutí Bohorodičky (15.8.)

Žádný komentář